L'Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives de concurs-oposició lliure per a la selecció d'un tècnic/a de grau mitjà de medi ambient per a l'execució d'un programa temporal per a la implantació del nou sistema de gestió del servei de residus i neteja viària al municipi de Manresa; i per a la creació d'una llista d'aspirants per a possibles necessitats temporals per al lloc de treball de tècnic/a de grau mitjà per tal de desenvolupar el Programa de Formació i Inserció de la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).

El termini presentació de sol·licituds d'ambdues convocatòries finalitza el 18 de juny.

Les persones que optin a les places de tècnic/a de grau mitjà de medi ambient caldrà que acreditin la titulació de llicenciatura, diplomatura o grau d'alguna d'aquestes especialitats: ciències ambientals, biologia, geografia, geologia, química, enginyeria, arquitectura, o qualsevol altre titulació que es consideri equivalent.

Les persones que no obtinguin el lloc de treball però que hagin superat el procés selectiu quedaran en borsa durant el termini de tres anys des que es publiquin els resultats finals.

Pel que fa a la creació d'una llista d'aspirants per a possibles necessitats temporals per al lloc de treball de tècnic/a de grau mitjà per tal de desenvolupar el Programa de Formació i Inserció de la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), aquestes persones hauran d'acreditar estar en possessió de la titulació o grau d'alguna d'aquestes especialitats: Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, o qualsevol altre titulació universitària, més la tinença del Certificat d'Aptitud Pedagògica o del Màster de Formació del Professorat de Secundària, sempre i quan es pugui acreditar inequívocament experiència mínima de 24 mesos en programes de transició escola treball.

El termini de vigència d'aquesta borsa serà de tres anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals. No obstant, les presents borses restaran vigents fins que se n'aprovi una de nova que, en cada cas, les substitueixi.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, es pot consultar la pàgina web municipal al següent enllaç.