El 19 d'abril del 1979 es van constituir els ajuntaments sorgits de les primeres eleccions municipals després del franquisme i l'endemà mateix començava el que en les nostres pàgines s'anomenava com a «operació telegrama»: «La primera cosa que van anunciar que farien els flamants nous batlles va ser adreçar telegrames de sol·licitud d'una ràpida aprovació de l'Estatut, al rei, al president del Govern, al president del Congrés de Diputats i al president de la Generalitat. El telegrafiar adreçat pel batlle de Manresa al senyor Suárez deia textualment: 'Como Alcalde elegido en la ciudad de Manresa y en representación de todos los concejales, manifestamos nuestra voluntad de una rápida discusión y aprobación del texto del Estatuto de Autonomía de Catalunya en el Parlamento. Joan Cornet Prat, alcalde de Manresa'. Sobre els textos d'aquests telegrames, Ignasi Perramon, del PSAN,va mostrar les seves discrepàncies, ja que. si bé l'Estatut de Sau té qüestions importants i positives, queda curt perquè no preveu el Tribunal de Cassació, unes atribucions econòmiques importants, i no reconèixer la plena oficialitat del català. Creiem que és un Estatut autolimitat».