La Fundació Josep Carreras posa en marxa una campanya de recaptació de fons per investigar la relació entre coronavirus, immunosupressió i leucèmia. Molts pacients amb aquesta malaltia i altres patologies hematològiques malignes corren un gran risc d'infeccions, incloent-hi la Covid-19.

L'institut de recerca de la fundació té més de 30 grups de recerca que es dedicaran ara a beneficiar la investigació en coronavirus. En concret, els fons que es recullin en dues iniciatives de recerca coordinades per Manel Esteller, director de l'institut. En una, es proposa identificar factors de susceptibilitat a la infecció per coronavirus. L'altra pretén desenvolupar un test ràpid de detecció del virus basat en anàlisis cel·lulars.

La primera línia d'investigació busca quins són els factors que fan que una persona sigui més susceptible al coronavirus, així com els que determinen l'evolució clínica. Per diferenciar els perfils moleculars, el grup d'Esteller treballarà en tres tipus de mostres. Per una banda, cèl·lules humanes cultivades al laboratori amb diferent eficiència d'entrada del virus; en segon lloc, teixits humans amb diferent atracció a ser infectats per SARS-CoV-2, i, per últim, mostres de grups poblacionals que representen els dos extrems de simptomatologia davant la infecció amb SARS-CoV-2, és a dir, població infantil versus tercera edat o pacients amb simptomatologia severa versus asimptomàtics.

Un cop fetes les anàlisis bioinformàtiques enfocades a identificar variants de susceptibilitat al virus, es durà a terme una segona fase que consistirà a analitzar mostres de pacients positius asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, i mostres de pacients amb simptomatologia greu o letal. Aquestes anàlisis permetran confirmar els resultats obtinguts i validar potencials biomarcadors.

El segon objectiu de l'Institut Carreras és desenvolupar un test ràpid de detecció del coronavirus basat en anàlisis cel·lulars. Té una àmplia experiència en el desenvolupament d'assajos funcionals emprant cèl·lules primàries de pacients. Aquest coneixement adquirit gràcies a l'estudi de leucèmies i altres malalties hematològiques malignes pot ser de gran utilitat. Ara, es pretén estudiar el descens de limfòcits i l'expressió adversa de citocines, el paper de la manca d'oxigen observada en pacients positius sobre la funció dels glòbuls vermells, i tractar d'avaluar l'associació entre coronavirus i el risc d'infecció disseminada en el torrent sanguini.