El 34,3% de les persones amb càncer ha patit ansietat i depressió durant aquest confinament amb motiu de la pandèmia per la Covid-19, segons l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Segons un nou estudi el 67% dels pacients es va mostrar molt preocupat per la pandèmia, enfront del 58,9% de la població general. Entre les preocupacions més habituals dels pacients hi ha el risc d'infecció per la Covid-19, les possibles complicacions per la immunodepressió quan es troben en tractament o els problemes en la capacitat sanitària per prestar una atenció adequada que pogués interferir amb el tractament òptim de la seva malaltia. L'AECC ha vist duplicada la demanda d'ajudes econòmiques respecte a l'any passat.

Una de cada tres persones amb càncer ha patit ansietat i depressió a causa del confinament per diversos motius. El primer és l'empitjorament de la situació econòmica de la unitat familiar. Un 27% dels que no pateixen canvis econòmics mostren un malestar significatiu, un percentatge que s'eleva al 58,6% quan la situació econòmica ha empitjorat.

La contaminació informativa i la gestió de la informació demostra ser un altre dels principals factors relacionats amb el malestar psicològic. Entre els qui són capaços de desconnectar el 20% tenen malestar, una xifra que s'eleva al 50% entre els que no són capaços de desconnectar. El malestar és significativament més elevat entre aquells que mostren major desconfiança cap a les institucions sanitàries i polítiques públiques.

La por al contagi propi o de les persones properes i la preocupació pel coronavirus estan relacionats de manera moderada amb el malestar psicològic general, encara que en menor mesura que els factors exposats anteriorment. Els retards en les proves provocats per la pandèmia es relacionen en major mesura amb el malestar psicològic que els retards en els tractaments oncològics.

D'altra banda, com més jove és el pacient, major és el malestar que. L'informe revela que els pacients més susceptibles de patir trastorns d'ansietat i depressió són adults entre 18 i 24 anys, acabats de diagnosticar, en situació de desocupació o amb ingressos inferiors als 1.100 euros, i amb dificultat per gestionar la informació en el context de la Covid-19.

L'estudi s'ha fet amb 2.000 persones amb càncer durant el confinament, entre el 16 i el 25 d'abril. Es durà a terme una segona fase d'investigació en sis mesos per comparar els resultats obtinguts amb la presència d'estrès post-traumàtic i variables associades en les persones amb càncer, una vegada acabi el confinament.