04 de maig de 2018
04.05.2018
40 Años
40 Años

El síndic troba irregularitats als comptes que va fer Olesa

Els romanents del 2014 diu que haurien de ser diferents dels declarats

04.05.2018 | 08:24
Joan Ignasi Puigdollers, síndic de comptes

La sindicatura de comptes de Catalunya ha detectat irregularitats en els comptes de l'Ajuntament d'Olesa dels anys 2013 i 2014, segons un informe d'aquest mes d'abril al qual ha tingut accés Regió7. Es tracta d'un treball d'anàlisi sobre els criteris que havia d'aplicar l'Ajuntament en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera durant el 2014. El síndic Joan-Ignasi Puigdollers ha trobat diferències significatives en els números presentats com a capacitat d'endeutament.

El síndic creu que en el pressupost inicial la capacitat d'endeutament havia de ser de 289.780,64 euros (i l'Ajuntament va comptar que era de 2.400.073,82 euros) i d'1.155.707,98 euros en els comptes de liquidació de pressupost, i l'Ajuntament va situar-los en 2.475.073,82 euros. L'informe va ser aprovat en el Ple de la Sindicatura en la sessió del 13 de març del 2018.

Pel que fa a l'aplicació del superàvit pressupostari dels exercicis 2013 i 2014, els imports a distribuir calculats per l'Ajuntament en 911.796,48 euros i 1.864.378,76 euros, respectivament, s'haurien d'incrementar en sengles quantitats de 200.422,84 euros i de 143.687,69 euros.

I en aquest sentit retreu a la corporació no haver elaborat «el preceptiu pla de tresoreria», el que ha fet que la sindicatura no ha pogut comprovar si l'aplicació que va fer del romanent de tresoreria per a despeses generals dels exercicis 2013 i 2014 complia la normativa quant al destí del superàvit pressupostari per reduir l'endeutament. Pel que fa al pla economicofinancer, que era necessari per haver incomplert l'objectiu de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost del 2014, l'Ajuntament el va aprovar amb un retard d'aproximadament sis mesos i mig.

Respecte a les obligacions de subministrament d'informació previstes, l'Ajuntament va incór-rer en diversos incompliments, tant pel que fa al termini de presentació com al contingut de la informació subministrada. I en relació amb el control intern de l'Ajuntament, en la plantilla de personal de l'exercici 2014 els llocs de treball de Secretaria i d'Intervenció estaven classificats de classe segona, mentre que, d'acord amb la població del municipi, havien d'estar classificats de classe primera.

L'informe de la sindicatura proposa una recomanació sobre la necessitat de reduir al mínim possible les modificacions pressupostàries per incorporació de romanents de crèdit i una altra sobre la conveniència d'incloure en el pressupost inicial de despeses una dotació al capítol 5, Fons de contingència i altres imprevistos, per finançar aquestes modificacions. També recomana fer les notes necessàries a la memòria atesa la gran quantitat d'informació complexa que la normativa actual requereix. L'Ajuntament va al·legar, sense èxit, que havia seguit pautes de la Diputació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook