Calaf té 1.120 arbres en zona urbana, dels quals 585 estan en els eixos viaris. La Diputació de Barcelona ha lliurat un estudi a l'Ajuntament calafí sobre la situació dels arbres i els espais verds en zona urbana (98.000 m2 de superfície, la meitat de la qual correspon a espais verds situats en equipaments). El document ha de servir a l'Ajuntament per tractar millor el que ja té com a «verd urbà», en la nomenclatura del treball, i les línies de futur on pot incidir.

A partir d'aquest inventari i dels recursos municipals que s'hi destinen, els tècnics de la Diputació han et una anàlisi de la situació actual amb propostes encaminades a la millora de la planificació i gestió del verd municipal que es poden establir a partir de nous criteris de gestió i manteniment, així com d'una millora de la gestió del servei i de la qualitat del verd existent. El document desenvolupa cadascuna d'aquestes línies amb descripcions detallades i amb una proposta d'actuació per cadascun dels espais verds de la població.