Ha entrat en vigor aquest divendres el decret que estableix les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE). Serà una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys o quan els hagin de complir. La normativa servirà per instituir un sistema de control periòdic dels habitatges. Portarà a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles a fi de mantenir-lo en bones condicions. La posada en marxa de la ITE es desprèn de la Llei del dret a l'habitatge i també del Pacte nacional per a l'habitatge.

Les inspeccions de tot el parc d'habitatges de Catalunya permetrà evitar situacions de risc, identificar i quantificar patologies existents, indicar la necessitat d'actuació, proporcionar als usuaris informació que els permeti orientar i prioritzar les seves inversions. A més servirà per fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis, per evitar la degradació del parc d'habitatges i també per donar informació a l'administració sobre la situació real dels immobles a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.

L'encarregat de realitzar l'informe serà un tècnic competent com un arquitecte, un aparellador, un arquitecte tècnic o un enginyer d'edificació. Aquest inspeccionarà visualment l'estat dels elements constructius que conformen l'edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions, i si cal, assolir les condicions d'aptitud necessàries.

L'informe podrà obtenir quatre qualificacions: molt greu, amb deficiències greus, amb deficiències lleus i sense deficiències. Ens els casos en què es detecti un risc per a les persones, el tècnic comunicarà a la propietat i a l'ajuntament del municipi on és l'edifici perquè adoptin les mesures adients. També haurà de comunicar a l'administració si es troba amb situacions d'infrahabitatge. Si l'edifici és apte, rebrà un certificat emès per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que tindrà una aptitud de 10 anys. Un cop passat aquest temps, caldrà renovar-lo. Tot i així, l'administració podrà prioritzar les inspeccions si s'escau.