El Govern ha decretat l'estat d'alarma a tot Espanyaestat d'alarma davant la propagació del coronavirus. Regulat per l'article 116 de la Constitució, aquest precepte permet a l'Executiu aplicar mesures excepcionals en situació d'extrema necessitat.

Què és l'estat d'alarma?

L'estat d'alarma és el més lleu dels tres estats excepcionals i està previst per a grans catàstrofes, crisis sanitàries o paralitzacions greus dels serveis públics a conseqüència de vagues o conflictes laborals. En concret, la llei orgànica que regula aquests estats necessita que el d'alarma és el més indicat per afrontar "epidèmies i situacions de contaminació greus".

Quines mesures permet?

L'estat d'alarma permet, sobre el paper, posar als cossos policials, nacionals i autonòmics, sota les ordres directes de Govern. Encara que, en principi, aquesta situació no afecta la vigència dels drets fonamentals recollits en la Constitució, algunes llibertats sí es poden veure afectades.

La llei faculta el Govern a limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats, requisar béns temporalment, imposar prestacions personals obligatòries, ocupar indústries i explotacions, racionar el consum d'articles de primera necessitat i imposar que es compleixin serveis mínims .

Fonts jurídiques consultades per Europa Press asseguren que amb aquesta mesura es podria, per exemple, "limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats, o condicionar-les a l'acompliment de certs requisits, fer requises i ocupar transitòriament immobles".

Quant de temps pot durar?

L'estat d'alarma pot ser aplicat directament pel Govern mitjançant decret per un termini màxim de 15 dies, tot i que les seves pròrrogues hauran de ser aprovades pel Congrés dels Diputats.

Afecta a tot Espanya?

L'estat d'alarma pot afectar tot el país o a una part. El decret de Govern per activar aquesta mesura hauria de delimitar l'àmbit territorial a què afecta.

S'ha decretat alguna vegada?

L'estat d'alarma es va utilitzar per primera i única vegada al desembre de l'any 2010, quan una vaga salvatge de controladors va obligar a tancar el trànsit aeri a Espanya. En aquella ocasió, el Govern de José Luis Rodriguez Zapatero va militaritzar les torres de control.