El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat parcialment nul el pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu de Vila-seca i Salou, que afecta de ple el complex turístic i d'oci BCN World.

Segons el TSJC, la declaració de nul·litat de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa afecta el sector 1 del pla urbanístic, és a dir, el complex turístic els usos principals del qual eren l'hoteler, el d'àrea de joc, el comercial i el d'oci. La decisió obeeix al fet que el TSJC ha pogut constatar que els espais lliures previstos en aquest sector no tenien «la funcionalitat adequada».

L'ús i gaudi general d'aquests espais es pretenia sotmetre a unes limitacions i a uns criteris de disseny destinats a restringir sensiblement la seva destinació pròpia o natural, com podrien ser les de l'esbarjo o el lleure, segons el TSJC, «com a conseqüència de la inadequada ubicació de bona part del sòl esmentat en una zona de risc d'accidents greus, provinents de la indústria química».

Aquesta sentència suposa un revés per a la conselleria de Territori i Sostenibilitat, que va ser demandada per part de Grup d'Estudi i Protecció dels Escosistemes Catalans-Ecologistes de Catalu-nya. El TSJC dona la raó als ecologistes després que el Govern català autoritzés recentment l'Incasol a adquirir per 120 milions d'euros a Criteria uns terrenys on s'havia d'ubicar el macrocomplex BCN World, ara reconvertit en Hard Rock Entertainment World, i a vendre'ls en el mateix acte a Hard Rock. Aquest tràmit era un dels esperats per donar un impuls al projecte de Hard Rock.