La petició que ha fet l'empresa ICL de disposar d'un nou dipòsit «temporal» per al material sobrant (sal) derivat del procés de producció de potassa a Súria -petició que de moment ha estat atesa per la Generalitat- obligarà el govern català ha fer una primera modificació del Pla Director Urbanístic de la Mineria per preveure una instal·lació que no hi estava inclosa. Un document d'ordenació que es va aprovar el setembre del 2018 i que, precisament, pretenia establir una ordenació de l'activitat a partir del que hi havia en aquell moment i dels plans de desenvolupament que havia presentat l'empresa. A més, en el moment de la seva aprovació ja es va incloure una ampliació del runam del Fusteret amb unes 15 hectàrees annexes, que finalment ha estat insuficient.

Tal com va explicar aquest diari, l'empresa Iberpotash va presentar a principi d'any una petició a la Generalitat per poder disposar de més espai a Súria per dipositar sal «de forma temporal», ja que, segons argumenta, la capacitat del runam del Fusteret (l'últim que queda actiu), inclosa l'ampliació que es va tramitar i autoritzar, quedarà esgotada abans del previst (en dos o tres anys) per la confluència de diversos factors. Bàsicament, les causes que s'argumenten són els retards en algunes de les infraestructures previstes que tenen incidència directa en l'activitat minera i el tractament de la sal, i d'altres de conjunturals d'empreses que consumeixen aquesta sal.

Per determinar com ha de ser aquest nou dipòsit, el desembre passat la Generalitat va posar en marxa un procés participatiu perquè la ciutadania tingués veu en la decisió sobre l'emplaçament. Un procés que, essencialment, era una enquesta oberta al portal de participació del Govern, que ha finalitzat aquesta setmana i del que es preveu que se'n coneguin les conclusions el mes de març.

L'objectiu era recollir les propostes de la ciutadania i de tots els actors implicats en relació amb identificar possibles alternatives viables a la implantació d'aquest nou dipòsit, valorar els possibles emplaçaments, detectar i corregir els potencials impactes paisatgístics, facilitar la divulgació dels continguts del document d'avanç de les propostes i fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions.

A l'enquesta es demanava si s'està d'acord amb crear un nou runam o si, per contra, optaria per altres alternatives (i en aquest cas, preguntava quines); si el nou dipòsit hauria de situar-se contigu a l'actual del Fusteret o en un altre espai; i quines mesures es considera que hauria de tenir per potenciar la integració del nou runam i reduir-ne l'impacte paisatgístic. També es demanava la relació de la persona que responia amb l'activitat minera al Bages.

Sobre la necessitat del nou dipòsit, la Generalitat argumenta que el desplegament del Pla Director Urbanístic de la Mineria s'està portant amb ritmes d'execució i terminis «que en alguns casos, i ateses les complexitats que comporten, no es poden acabar de coordinar en el temps». Exposa que per diferents circumstàncies s'han produït retards en algunes de les grans infraestructures que s'han de materialitzar per al trasllat i concentració de l'activitat a Súria, com són la rampa de la mina de Cabanasses (just ara oberta) i el nou col·lector de salmorres.

En aquest sentit, concreta que el dipòsit del Fusteret, en ús actualment, estava previst que pogués ser utilitzat «fins l'any 2026 atenent la seva capacitat i morfologia, però per diverses raons, com la imprevista portada de sal provinent de la mina de Vilafruns a Sallent o bé que l'empresa Innovyn, receptora d'una part de la sal sòdica, ha tingut una parada temporal, fan que el creixement d'aquest dipòsit salí sigui mes gran que la prevista en el moment de redacció del PDU». Motiu pel qual es calcula que el dipòsit del Fusteret quedarà en desús a principis de l'any 2023.

La Generalitat hi afegeix que el retard en la construcció d'aquestes infraestructures «imprescindibles pel reciclatge i la comercialització de la sal de procés resultant de la producció de potassa», conjuntament amb la constatació que l'ampliació prevista del Fusteret quedarà plena abans que es culminin, «obliguen a buscar una solució per a l'emmagatzematge d'un volum de sal d'aproximadament 5,6 milions de tones».