La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi sobre el verd urbà als diversos polígons industrials de Sallent, un treball que permet planificar les actuacions així com definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la gestió del verd urbà.

El treball, que ha estat lliurat a l’Ajuntament, inclou un inventari amb una diagnosi dels espais verds, com també propostes per a la millora de la vegetació i de la seva gestió. Així, per a la realització del treball s'ha delimitat l’espai a tractar amb visites de camp dels elements que composen el verd urbà dels polígons, per poder avaluar la quantitat existent així com el seu estat i la tipologia d’espècies que hi ha.

Fruit d’aquest treball, les principals conclusions de l’anàlisi de l’estat actual mostren que fins a un 84% dels espais verds són espais naturals amb vegetació espontània o forestal, i bona part d’aquests, associats a cursos d’aigua. També s’ha trobat que manca un disseny formal dels espais, amb problemes de connectivitat per l’elevada presència d’infraestructures, així com una manca de definició dels usos i en alguns casos, amb usos indeguts o espontanis, que provoquen alteracions amb el verd estrictament urbà.

L’estudi proposa el desenvolupament d’accions a partir de tres estratègies pensades pels espais verds urbans dels polígons industrials, com son dotar d’usos i funcionalitat a aquests espais verds, cercar la connexió i la cohesió entre els espais, i definir criteris de disseny i gestió. Cadascuna de les estratègies es desenvolupa dotant a l’Ajuntament d’una eina de planificació, gestió i treball per assegurar una millora qualitativa dels espais verds així com una major eficiència en la seva gestió.

Paral·lelament, l’estudi també ha recopilat tota la informació relacionada amb la gestió d’aquests espais, tant pel que fa al personal assignat, temps de dedicació, pressupost que es disposa i accions de reg, entre d’altres, per poder entendre els mitjans i recursos de què es disposa. Finalment també s’ha recopilat els diferents punts d’interès de la zona, així com les activitats que es duen a terme en aquests polígons, completant tota aquesta informació amb un document on hi ha l’inventari, les dades de gestió i elements d’activitat econòmica i d’interès, perquè l’Ajuntament pugui actuar en conseqüència.