Els cobraments indeguts a ciutadans que va posar de manifest el grup del PSC sobre la base d'un informe d'intervenció en el darrer ple de l'Ajuntament de Manresa (vegeu Regió7 de divendresRegió7 ) es produïen perquè no es podia cobrar un 10% de recàrrec enviant-lo per correu ordinari.

L'informe d'intervenció detalla que «el recàrrec executiu és del cinc per cent i s'aplica quan se satisfà la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment».

La provisió de constrenyiment és la notificació d'un deute en període executiu, el que vol dir que ha finalitzat el termini voluntari de pagament i l'Administració posa en marxa la maquinària per cobrar-lo.

La intervenció municipal va detectar casos de taxes per reserves d'aparcament, de llicència d'activitats, de prestació de serveis veterinaris, d'ocupació de la via pública amb taules i cadires, per llicència urbanística, de recollida d'escombraries i d'Impost de Béns Immobles (IBI) en els quals no s'havia arribat a notificar la provisió de constrenyiment i havien estat cobrats per l'Ajuntament aplicant el recàrrec del deu per cent.

L'informe afirma que «la comunicació via correu ordinari als contribuents del pendent de cobrament un cop vençut el període voluntari acompanyada d'una carta de pagament que inclou el recàrrec del 10%, no pot considerar-se com una notificació a tots els efectes».

I afegeix que «el període executiu s'inicia en aprovar-se la provisió de constrenyiment i ha de notificar-se d'acord amb el que preveu la normativa. Sense aquesta notificació no pot aplicar-se el recàrrec del 10%».

A partir de principis d'any i seguint instruccions de la Cap del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària de l'Ajuntament, les notificacions de les provisions de constrenyiment dels rebuts de padró s'envien en tots els casos per correu certificat.

En el cas del pagament d'aquests recàrrecs, l'informe deia que «a dia d'avui l'Ajuntament només procedeix al reintegrament de l'excés cobrat (5%) si així ho sol·licita el contribuent», quan hauria de fer-se d'ofici. L'alcalde Valentí Junyent va assegurar en el darrer ple que les devolucions es farien d'ofici.

Hores d'ara, l'Ajuntament no ha pogut definir el nombre d'afectats ni el volum econòmic que ha de retornar.