El Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el cobrament de l'impost municipal de plusvàlues quan la quota resultant a pagar és superior a l'increment realment obtingut pel ciutadà, en resposta a un requeriment del Tribunal Suprem.

En ple i per unanimitat, el tribunal respon a una qüestió plantejada pel Suprem el juliol sobre tres articles de la llei d'Hisendes Locals, els relatius al càlcul de la plusvàlua municipal quan aquesta és superior al benefici obtingut per la venda d'un immoble, concloent que l'article 107.4 de la Llei d'Hisendes Locals és inconstitucional.

La sentència estableix que quan hi ha un increment de la transmissió i la quota que surt a pagar és més gran que l'increment realment obtingut pel ciutadà, s'estaria tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia. Això és contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat.

El que plantejava el Suprem és si és acceptable que un contribuent «davant la precarietat de la seva situació econòmica, es vegi obligat a vendre un immoble i hagi de pagar una plusvàlua superior al guany obtingut».