El jutjat del contenciós administratiu número 1 de Logronyo ha establert el dret d’un funcionari interí de l’Administració de Justícia de La Rioja a gaudir d’un permís retribuït per a l’atenció d’un fill menor d’edat confinat. L'infant havia estat en contacte estret amb companys de classe contagiats de covid.

La sentència, que estima una demanda interposada per CSIF, empara el dret d’aquest funcionari a aquest permís per un "deure inexcusable de caràcter personal", recollit a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), i per l’obligació de vetllar pels fills menors que estableix el Codi Civil.

El funcionari en qüestió va haver d’ocupar-se del seu fill menor de 14 anys durant els cinc dies que va durar el confinament del menor.

No va poder acollir-se a la modalitat de teletreball, ja que les seves funcions d'Auxili Judicial li exigeixen exercir la seva tasca de manera presencial. L’Administració de Justícia li va denegar el permís emparant-se en el fet que tenia pendents uns dies de vacances, per la qual cosa va decidir descomptar els cinc dies d’atenció al menor de les seves vacances no gaudides.

La resolució, qualificada de «pionera» per CSIF, va ser dictada el 17 de desembre i, un cop ha passat un mes, els serveis jurídics del sindicat no tenen coneixement que l’Administració de Justícia de La Rioja hagi recorregut, per la qual cosa podria considerar-se ferma.