L'Ajuntament de Sant Fruitós ha aprovat demanar a la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que plantegi un Pla Director Urbanístic per a l'àmbit de l'Agulla i que s'encomanin els treballs de redacció d'aquest document l Consorci Urbanístic de l'Agulla.

Aquest pas, aprovat formalment pel ple municipal que el consistori fruitosenc ha celebrat aquesta setmana, té com a precedent la Junta General del Consorci que es va fer el novembre del 2018 i que va fer una proposta d'avanç de modificació del planejament urbanístic general de Manresa i de Sant Fruitós de Bages que va ser aprovada pels plens de desembre d'ambdós ajuntaments. Arrel d'aquest avanç, es va determinar que era necessari formular un pla director que faci una ordenació global de tot l'àmbit, ja que la zona està a cavall de dos municipis, té abast supramunicipal i un planejament únic es considera la millor manera de plasmar les solucions contingudes en l'avanç.

Entre els aspectes més rellevants, aquell document base a partir del qual s'hauria de bastir el futur pla director prioritza el manteniment com a no urbanitzable dels sòls destinats als sistemes d'espais lliures, sistemes viaris i de camins públics i equipaments.

També preveure com a sistemes d'espais lliures els terrenys que es consideren necessaris, a curt i llarg termini, per a l'assoliment dels objectius principals d'ampliació del parc de l'Agulla i qualificar com a sòl privat d'ús agrícola la resta, "amb unes condicions que permetin garantir la preservació del paisatge i la seva correcta vinculació amb els espais lliures".

Un altre pilar del futur document és que prevegi un àmbit de sòl urbanitzable per a la zona del tennis, incloent els terrenys necessaris per crear un espai d'aparcament i un nou recorregut viari d'accés al parc, pel nord, entre el recinte del Club Tenis Manresa i la C-25. Un vial que es considera necessari per millorar la gestió de la mobilitat del propi equipament esportiu i per possibilitar nous usos complementaris a l'oferta esportiva actual.

També es planteja preveure un àmbit de sòl urbanitzable per al desenvolupament residencial "en baixa intensitat" de l'àmbit del Camí de les Aigües i la inclusió dins del mateix dels terrenys que hi ha situats al nord del sector de la Parada (coneguts com Ca la Rodona), amb l'objectiu de destinar-los a sistema d'espais lliures.

També es planteja per al futur document urbanístic que es prevegi un àmbit de sòl urbanitzable per al desenvolupament d'un equipament de piscines a l'aire lliure, i la possibilitat d'implantació de nous equipaments públics destinats al lleure, l'esport i la natura.