Unió de Pagesos celebra la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'Ordre ARP/145/2020, del 10 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de mínims destinats a la millora dels processos productius i de l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors d'ungulats domèstics. Segons el sindicat, aquesta regulació beneficiarà els establiments alimentaris, fixes o mòbils, destinats al sacrifici per al consum humà d'animals de les espècies bovina, ovina, caprina, porcina i solípedes domèstics, i que sacrifiquen un màxim de 2.000 unitats de bestiar major (UBM) per any. Els beneficiaris poden assolir un ajut màxim del 50% de la despesa subvencionable. Unió de Pagesos fa anys que adverteix les administracions del tancament de molts escorxadors a Catalunya, o bé del seu canvi d'orientació, fet que contribuïa que determinades espècies no podien ser sacrificades a una distància raonable.