Els sectors industrials més vinculats a la fabricació d’automòbils, el gran motor de l’economia bagenca, van retrocedir, fa dos anys, abans de l’arribada de la pandèmia de covid, prop del 4%, fet que va frenar el creixement privat comarcal. Segons la darrera edició de l’estudi anual «Estructura empresarial del Bages», amb dades del Registre Mercantil de l’any 2019 i que elabora l’Ajuntament de Manresa, les empreses privades de la comarca van facturar aquell any 6,640,5 milions d’euros, el 3,4% més que el 2018, quan la facturació va ser de 6.423,7 milions.

El 2018, però, l’economia bagenca havia crescut el 7,5%, justament per l’impuls aportat per l’automoció. Aquell any, tres sectors clau per a aquesta indústria, com el de vehicles de motor i altres materials de transport (amb empreses com Denso, Gestamp i Ausa), el del metall excepte maquinària (amb empreses com Gestamp Metalbages) i el del cautxú i plàstic (Gates, com a referència), van aportar més de 1.457 milions d’euros a la facturació global. L’any passat, aquesta xifra es va reduir fins als 1.411 milions, un retrocés que va afectar de ple l’evolució econòmica comarcal, ja que aporten més d’una quarta part del total facturat.

El pes de l’automoció en l’economia local és molt elevat, i el sector està en plena transformació, fet que provoca vaivens en l’evolució d’aquesta indústria al territori i en la facturació global. El pes dels sectors clau d’aquesta indústria són rellevants també quant a l’ocupació: el de vehicles de motor ocupa 2.598 treballadors, el 7,4% dels 35.000 al conjunt de la comarca al sector privat. La seva facturació va ser el 2019 de 902 milions d’euros (dos menys que el 2018). El Bages, que suposa aproximadament el 2% del total econòmic català, concentra el 4,6% de les vendes d’aquest sector i representa el 6% en termes d’ocupació. Per la seva banda, el sector dels productes metàl·lics excepte maquinària ocupa 2.145 persones, el 6,1% del total comarcal.

En contrapartida a l’evolució de la indústria vinculada a l’automoció, la de productes alimentaris i begudes, amb empreses senyera com Grup d’Avinyó, Macoba o Mafrica, el 2019 va generar 676 milions d’euros de facturació, un increment del 10,1% respecte de l’any anterior. Es tracta d’un sector en creixement constant, ja que l’any anterior ho havia fet el 5,8%, el 2017, el 7,6% i l’any anterior, el 28,5%.

Una comarca industrial

En conjunt, segons l’estudi municipal (molt representatiu sobretot respecte del sector industrial) les 3.010 empreses mercantils del Bages van facturar el 2019 6.641 milions d’euros i van ocupar 35.288 treballadors. Quant a la distribució sectorial del volum generat a la comarca, el primari concentra el 5,7% de volum de negoci; la indústria el 54%, la construcció el 6,6%; i el sector serveis el 33,7%. Considerant els primers cinc sectors més importants per facturació de l’exercici 2019, s’observa que el sector de major pes és el de vehicles de motor i altres materials de transport (13,6%), seguit dels sectors de productes alimentaris i begudes (10,2%), altres indústries manufactureres (6,3%), productes metàl·lics, excepte maquinària (5,8%) i indústries extractives (4,5%).

Manresa és el municipi que concentra un major volum de negoci (2.112 milions d’euros), seguit de Sant Fruitós de Bages (1.143) i Santpedor (653). Quant a les xifres de facturació per càpita, sant Fruitós de Bages és el municipi de la comarca que registra un nivell més alt (129.346 euros facturats per cada habitant), seguit d’Avinyó (123.230 euros), on destaca el pes de Grup d’Avinyó; Gaià (116.909), on està ubicat Pinsos Molinet i Santpedor (85.821).

Les empreses que registren un major volum de vendes al Bages són, de nou, Denso Barcelona (380 milions d’euros), Joyería Tous (320 milions d’euros) i Iberpotash (287 milions d’euros). El quart i el cinquè lloc l’ocupen el Matadero Frigorífico Avinyó (163) i Gestamp Abrera (162), respectivament.

Manresa concentra més del 30% de la facturació comarcal

El teixit productiu de Manresa té 1.360 empreses que generen un volum de negoci de 2.112 milions d’euros i ocupen 15.943 treballadors, el 31,8% i el 45,2% del pes de facturació i ocupació a la comarca respectivament. Entre les principals empreses de la ciutat figuren Tous (320 milions d’euros), Ausa (85 milions) i Maxion Wheels (67 milions). Tot i que la capital del Bages suposa el 31,8% del total de la facturació a la comarcal, el 2019 va experimentar un lleu retrocés del 0,1% en la seva evolució econòmica, que es va reduir uns dos milions d’euros respecte de l’exercici anterior, segons les dades de l’estudi.