Els propietaris d’habitatges i les comunitats de veïns són els principals beneficiats dels fons Next Generation que arriben procedents de la Unió Europea amb l’objectiu de reduir la despesa energètica i millorar les condicions de l’actual parc immobiliari.

La utilització d’aquestes ajudes europees, que tenen una dotació de 750.000 milions d’euros i suposen la major inversió de la història de la Comunitat Europea, està condicionada a factors com la digitalització, la reducció de les emissions contaminants, i el desenvolupament de les tecnologies netes.

Tot això, per complir amb l’anomenat European Green Deal o Pacte Verd Europeu, un pla per lluitar contra el canvi climàtic i que té per objectiu que Europa sigui, al 2050, el primer continent climàticament neutre.

Com més estalvi energètic, més ajuts

Les ajudes que es poden atorgar són aquelles que el propietari de l’habitatge o la comunitat de propietaris demani per fer obres que ajudin a reduir el consum energètic. Com més gran sigui l’estalvi de consum que s’aconsegueixi amb les reformes, més grans seran els ajuts que es donin. Es tracta de tres línies d’actuació incloses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons Next. L’import màxim per aquests tres programes és de 57.475.365 euros.

Segons destaca la Generalitat, les subvencions en l’àmbit de la rehabilitació dels fons Next Generation de la Unió Europea permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic. En aquest sentit, s’ha fixat com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Totes les obres que se subvencionin van destinades a la rehabilitació del parc d’edificis d’habitatges existent i s’admetran obres iniciades a partir de l’1 de febrer de 2020.

Línia destinada als barris

En aquesta primera convocatòria, no hi entra ni la ciutat de Barcelona ni l’Àrea Metropolitana, ja que són els respectius consorcis els qui han de fer les seves convocatòries.

Poden accedir a aquesta subvenció les comunitats de propietaris i propietats, tant si són persones físiques com jurídiques, que vulguin realitzar actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Els edificis que s’hi vulguin acollir han de tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta línia de subvenció per a edificis compta amb una dotació pressupostària total de 162,7 milions d’euros, a distribuir en diversos exercicis. La convocatòria actual té una disponibilitat pressupostària de 23.038.692 d’euros, més 1.000.000 d’euros addicionals per als casos en què es justifiqui la vulnerabilitat econòmica de les persones sol·licitants.