Signatura digital

Habilitar el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat per a la prestació de serveis de certificació digital i l'emissió de signatura electrònica dels càrrecs directius.

Acords telemàtics

Validesa de les reunions dels òrgans de govern de les entitats celebrades de forma telemàtica.

E-sports

Reconèixer la pràctica digital de videojocs com a disciplina esportiva de la modalitat corresponent a la qual es dedica.

Competició

Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el departament responsable d'innovació, per al desenvolupament de projectes que permetin l'organització de competició oficial digital de les federacions.

Formació

Incorporar en els plans formatius dels ensenyaments esportius de caràcter reglat o titulacions pròpies.

IVA

Establir el gravamen al tipus super-reduït del 4% sobre serveis esportius quan els prestadors no siguin federacions esportives o clubs reconeguts com de caràcter social, que n'estan exempts. Suprimir l'IVA en inversions d'equipaments.

IS

Establir l'exempció de presentar l'impost de societats per a entitats sense afany de lucre amb ingressos que no superin els 100.000 ?.

IRPF

Establir la deducció en l'impost sobre la renda de persones físiques per l'import de les quotes satisfetes per l'abonament a instal·lacions esportives, per l'obtenció de la llicència federativa i pels que desenvolupin les tasques de voluntariat.

Contracte de formació

Implementar el contracte formatiu en l'esport, com a règim específic de les formacions federatives.

'Pocket money'

Excloure de l'àmbit de la laboralitat, i de l'obligació d'alta a la seguretat social, les prestacions realitzades en l'àmbit esportiu amb caràcter voluntari a les quals s'atorgui un rescabalament de despesa no justificada per import màxim de 450 ? mensuals.

Formació

Incorporar les federacions esportives d'àmbit autonòmic en el repartiment de la recaptació derivada de l'impost sobre activitats de joc; afectació de la taxa fiscal sobre rifes, creació i afectació d'impost sobre aliments per destinar-los a programes esportius.

Subvencions

Atorgar sense tràmit el 50% de l'import corresponent a la subvenció 2019 a les federacions; flexibilitzar les bases reguladores de la subvenció 2020; preveure com a despesa elegible per a la justificació de subvenció el pagament de quotes a la seguretat social per un ERTO.