La Federació Catalana de bàsquet (FCBQ) es celebrarà dissabte 1 d'agost dues assemblees al pavelló Nou Congost de Manresa. Ateses les mesures anunciades el seu dia pel govern de la Generalitat referents a les restriccions d'activitat en els municipis de Barcelona i Àrea Metropolitana, i seguint les recomanacions de la UFEC i amb el coneixement de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, la FCBQ ha fixat Manresa com a nou lloc de celebració de les assemblees general ordinària i una d'extraordinària, aquesta amb un únic punt sobre la taula, la convocatòria d'eleccions i l'aprovació del calendari electoral (14 h).

L'assemblea general, que s'iniciarà a les 11 del matí, és de vital importància perquè s'hi ha d'aprovar el pla de competició i també disposicions inherents que permetin iniciar la temporada 2020/21 i que, per tant, els clubs puguin tenir clara la seva planificació i els seus objectius.

L'ordre del dia serà el següent:

1- Informe del President.

1.1. Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats 2019-2020.

1.2. Situació actual projecte 'Museu del Bàsquet'.

2- Informe econòmic de la FCBQ i de les AIE's.

3- Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2019 i liquidació del pressupost de 2019.

4- Aprovació, si s'escau, del pressupost 2020.

5- Quotes, dipòsits, drets d'entrada, llicències, drets d'arbitratge i altres taxes federatives.

6- Pla de Competicions temporada 2020-2021. Bases de Competició Específiques, composició de grups i edats.

7- Aprovació, si s'escau, dels Estatuts de la FCBQ.

8- Aprovació, si s'escau, de les modificacions del Reglament Jurisdiccional.

9- Aprovació, si s'escau, de les modificacions del Reglament Oficial de Basquetbol.

10- Propostes de la Junta Directiva.

11- Nomenament dels auditors dels Comptes Anuals de l'Exercici 2020.

12- Elecció de dos interventors, per aprovar l'acta d'aquesta reunió.

13- Precs i preguntes.