El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa ha presentat una moció al ple contra l'absorció del Centre Tecnològic de Manresa per part de l'Eurecat.

La moció explica que a l'octubre de 2014 es va signar el Conveni Marc de col·laboració entre els centres tecnològics avançats ASCAMM, BDIGITA, CETEMMSA, CTM, Barcelona Media i LEITAT amb l'objectiu d'iniciar un procés d'integració, que culminaria amb el traspàs, total o parcial, segons els casos, dels seus patrimonis i activitats a ALIRA (actual Eurecat).

Aquest Conveni Marc preveu l'aprovació del corresponent Pla de Transició 2015-2016 per LEITAT, CTM i Barcelona Media. També estableix que a finals de 2015 haurà d'haver-se completat l'execució de cada un dels Plans de Transició, mitjançant els quals es cediran, conjuntament amb els empleats i col·laboradors, el patrimoni i les activitats que es determinin.

Així mateix, el Conveni Marc signat proposa, en el cas de LEITAT, CTM i Barcelona Media, una cessió preferiblement duta a terme mitjançant una escissió parcial de cada un dels tres centres tecnològics avançats.

Segons Ciutadans, tot i les condicions inicialment pactades en el Conveni Marc, el dia 15 de juliol de 2015 es signa un conveni de col·laboració entre el CTM, representat pel seu president, l'alcalde Valentí Junyent, i l'Eurecat, representat per Xavier Torra, perquè el procés d'integració sigui el de fusió per absorció. Procés que està previst culmini el dia 28 de setembre de 2018, dia en què el Patronat firmarà la fusió per absorció del CTM a favor de la fundació privada Eurecat.

Ciutadans explica que l'absorció suposa la dissolució de l'actual CTM i el seu Patronat passarà a ser una simple comissió de Eurecat i les seves funcions es limitaran a fer arribar propostes i a fer seguiments d´actuacions, però sense cap capacitat de decidir i executar.

No tindrà dret a vetar

La Comissió del CTM només podrà nomenar un patró, quan hauria de tenir dret a designar també a una empresa per formar part del Patronat de Eurecat i que un dels dos sigui membre del Comitè Executiu. No triarà ni al Gerent del Centre, ni al Gerent Territorial que poden ser o no la mateixa persona. Amb l'absorció serà Eurecat qui designarà el gerent del centre de Manresa i al Gerent Territorial i la Comissió no tindrà ni tan sols dret a vetar el nomenaments que faci.

Els tres àmbits d'especialització en els que actualment el CTM és un referent, és a dir, 1) Sostenibilitat ambiental i energètica, 2) Modelització i Simulació de Processos i 3) Materials metàl·lics i ceràmics, no seran dirigits per professionals-investigadors del Centre de Manresa.

Segons la moció, "ni tan sols els actuals àmbits d'especialització estan garantits per al futur, ja que la Comissió CTM no tindrà dret de veto sobre els canvis en les línies estratègiques i d'especialització del Centre de Manresa que volgués introduir Eurecat.

Per això és imprescindible que a l'acord d'integració figuri una clàusula que garanteixi que qualsevol canvi sobre el que s'ha pactat i aprovat requereixi l'acord de la Comissió CTM.

A més, "en el moment en que s´aprovés la fusió per absorció que vol Eurecat, es perdria tota autonomia i control en la selecció dels projectes en què treballarien els investigadors del CTM que serien decidits per la fundació Eurecat. En realitat per uns comercials que treballen per Eurecat".

Amb l'absorció el CTM perdria la facultat d'acceptar o rebutjar encàrrecs que li fessin les empreses en base a les seves necessitats i seria EURECAT qui tindria la facultat d'acceptar-los o declinar-los.

En definitiva, l'absorció suposarà la pèrdua la capacitat de decisió en matèria de recursos humans i personal, de capacitat tecnològica, de línies d'investigació, d'empreses amb les que treballar, de pressupostos i inversions, etc.

Les gerències tindran un pressupost per a inversions en funció de resultats i el compliment d'objectius, però al no establir-se al conveni de fusió per absorció un percentatge sobre els mateixos, serà EURECAT qui el fixarà segons els seus interessos i no segons els del Centre de Manresa.

Segons Ciutadans, l'absorció és tan perjudicial que un altre gran centre tecnològic avançat com LEITAT de Terrassa es nega a integrar-se en aquestes condicions, i alguns centres ja absorbits estan penedits i han perdut a molts dels seus millors investigadors que s'han anat descontents.

"Xantatge inacceptable"

Com se sap que l'absorció perjudica els centres tecnològics avançats, i que no és volguda, ni lliure, ni voluntària; "a través d'ACCIO s'està exercint una pressió i un xantatge inacceptable pel Govern de la Generalitat i el seu actual consellera d'Empresa i Coneixement Maria Àngels Chacón, per condicionar la decisió i el futur".

Per a Ciutadans, el que s'està fent és "amenaçar amb negar el finançament públic, i fins i tot tornar la de l'any passat, si no es produeix l'absorció sota les condicions imposades per Eurecat i la Conselleria. La Generalitat amenaça amb retirar els fons públics, que representen només el 27% del finançament, a un centre tecnològic capdavanter en sostenibilitat i tecnologia de materials que compta per això amb 68 projectes de recerca, dels quals 23 són d'àmbit europeu".

D'altra banda, la fundació CTM mitjançant un conveni signat a l'abril de 2010 i modificat al desembre de 2014 va rebre fons públics Feder destinats a la construcció del nou edifici del CTM que va obligar a canviar la composició del seu patronat perquè en el mateix hi hagués una clara majoria d'institucions, entitats i corporacions de dret públic.

Amb la fusió per absorció es pretén transferir tot el patrimoni d'una fundació d'evident caràcter públic a una fundació d'evident caràcter privat com és Eurecat on el seu patronat està compost amplíssimament per societats anònimes. "Es pretén regalar un patrimoni net valorat en 12.867.012,83 Euros, sense la més mínima contraprestació que suposi control sobre el patrimoni aportat i la seva gestió", afirma.Tornar fons Feder

L'absorció també suposa l'incompliment de la normativa europea, segons Ciutadans, concretament de l'article 57 del Reglament 1083/2006 del Consell de la Unió Europea que impedeix el canvi en la naturalesa de la propietat d'una infraestructura o el canvi o cessament d'una de les àrees de activitat durant els 5 anys següents a la recepció dels fons Feder amb els quals es va poder construir l'actual edifici del CTM. I la resolució de l'Agència Estatal d'Investigació per la qual s'autoritza la subrogació de Fundació Eurecat en la posició del CTM no implica que no hi hagi vulneració de l'esmentat article 57 del Reglament 1083/2006 del Consell i, com a conseqüència, finalment s'hagin de tornar el finançament rebut del fons Feder, "com ja tenim el lamentable exemple del que ha succeït amb l'edifici Impuls".

Per tot això i tenint en compte que aquest Ajuntament està representat en el Patronat per l'alcalde que és a més el seu President i per un membre més designat per l'Alcalde que és a més president del Comitè Executiu del Patronat, el grup municipal de Ciutadans de Manresa sol·licita al Ple la adopció dels següents Acords:

 • Que el CTM no pugui ser absorbit per EURECAT i evitar així la seva dissolució
 • Iniciar un procés d'integració funcional, que culminaria amb el traspàs parcial del patrimoni del CTM a Eurecat mitjançant una escissió parcial, tal com es preveia al Conveni Marc signat a l´octubre de 2014, que permetria que el CTM mantingués la titularitat dels drets de superfície així com la titularitat de l'edifici i del préstec hipotecari vigent.
 • Mantenir la permanència del CTM i el seu Patronat, qui designarà al Director del Centre de Manresa que també exercirà el càrrec de Gerent Territorial de Eurecat.
 • Que el Patronat decideixi sobre la proposta de les línies d'activitat tecnològiques i les inversions que es creuen més adequades per al Centre de Manresa, així com fitxar els indicadors de seguiment. També seria el patronat del CTM qui aprovaria el pressupost i els comptes del CTM que es consolidarien amb el de EURECAT.
 • Que, en tot cas, sigui la Comissió CTM qui designi al director o Gerent del centre de Manresa i al Gerent Territorial de Eurecat.
 • Que la Comissió del CTM tingui dret de veto sobre les decisions que suposin canvis en les línies estratègiques i d'especialització del Centre de Manresa.
 • Que la Comissió del CTM tingui dret de veto sobre les decisions que afectin al patrimoni aportat.
 • Que els tres àmbits d'especialització en els que actualment el CTM és un referent, és a dir, 1) Sostenibilitat ambiental i energètica, 2) Modelització i Simulació de Processos i 3) Materials metàl·lics i ceràmics, siguin dirigits per professionals-investigadors del Centre de Manresa.
 • Que las Gerències tinguin un pressupost per a inversions que en cap cas siguin inferiors al 90% dels resultats anuals del Centre.
 • Que a més del Patró que pot nomenar actualment, la Comissió CTM pugui designar també a una empresa per formar part del Patronat de Eurecat i que un dels dos sigui membre del Comitè Executiu.
 • Que es garanteixi que qualsevol canvi sobre el que s'ha pactat i aprovat requereixi l'acord de la Comissió CTM.