L'Ajuntament de Manresa ha engegat el procés per impulsar la creació d'una promoció de fins a 18 habitatges en règim cooperatiu en una finca de la plaça Hospital, en ple Centre Històric. Es tracta d'un projecte pioner a la ciutat i un dels primers d'aquest tipus arreu del país.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Manresa va aprovar aquest dimarts el plec de clàusules administratives del concurs públic per a la cessió del dret de superfície sobre la finca. Té una superfície de 820 m2 i està inclosa dins d'un Pla de Millora Urbana. A la finca encara hi ha dos edificis dempeus, però l'Ajuntament el lliurarà com a solar. Un cop resolt el concurs que ara s'ha convocat, la cooperativa adjudicatària podrà gaudir per un termini de 75 anys d'aquest sòl de titularitat municipal per tal de promoure, construir i gestionar un edifici de nova construcció amb un màxim de 18 habitatges. D'aquests, un mínim del 30% haurà de ser de Protecció Oficial (HPO).

D'acord amb les condicions de la cessió del dret de superfície, la cooperativa s'encarregarà de la redacció del projecte d'urbanització i altres documents urbanístics, i de la construcció, conservació, gestió i explotació de l'edifici d'habitatges durant tota la vigència del dret de superfície, 75 anys (amb una possible pròrroga de 15 anys més). Quan finalitzi aquest termini, l'Ajuntament obtindrà la titularitat de l'edifici.

Igualment, la cooperativa cedirà a l'Ajuntament de Manresa un local de la planta baixa de l'edifici, que serà destinat a una activitat de caràcter social, coherent amb el model cooperatiu de l'immoble i que podrà ser gestionat pel propi Ajuntament o per una entitat o col·lectiu sense ànim de lucre. Igualment, el dret de superfície està subjecte a un cànon de 500 euros anuals.

Les cooperatives interessades podran presentar les seves ofertes dins del termini de 60 dies hàbils des de l'endemà de la publicació al perfil del contractant, que serà aquest dijous.

Un projecte innovador per revitalitzar el Centre Històric

En la presentació d'aquesta tarda, el regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, i el regidor d'Habitatge, Joan Calmet, juntament amb el cap de servei d'Urbanisme, Ricard Torres, han remarcat que es tracta d'un projecte innovador, inèdit fins ara a la ciutat i un model del qual hi ha pocs exemples arreu del país. Igualment, han destacat el fet que el projecte permetrà actuar en un espai molt degradat i que conté unes edificacions sense ús i obsoletes, així com la creació de nous habitatges al Centre Històric, on hi ha un dèficit molt important de pisos en bones condicions. Destaca especialment que els habitatges seran assequibles, i un mínim del 30% seran de protecció oficial.

El projecte portarà al sector fins a 18 unitats familiars, que poden arribar a ser una quarantena de persones, que donaran vida al barri. Igualment, es considera interessant l'obtenció per part de l'Ajuntament d'un local en planta baixa on hi podrà haver usos oberts al barri i que generin nova activitat i també, a nivell urbanístic, la creació d'un recorregut de vianants entre la plaça Hospital i l'edifici de l'Anònima.

Joan Calmet ha destacat el compromís de l'equip de govern a tirar endavant les diverses accions previstes al Pla d'Habitatge i el Pla de Govern, i ha assegurat que aquest projecte encaixa perfectament en l'objectiu d'apostar decidicament per noves fórmules d'accés a l'habitatge. Ha destacat el fet que sigui un projecte innovador i inèdit, que implica també el sector privat, en aquest cas a través del cooperativisme, en la revitalització del barri, i ha considerat que és una acció "necessària i convenient, equilibrada i útil".

Marc Aloy ha posat en valor, a banda del nou habitatge, que portarà nova vida al barri, també el nou espai públic que es crearà, pel fet que s'habilitarà una nova connexió amb la zona de l'Anònima, i ha afirmat que el projecte s'ha gestat amb la voluntat de ser exportable a d'altres indrets i fins i tot a d'altres municipis. Per a Aloy, el projecte "dona compliment a un objectiu polític però també ha estat un repte tècnic important, pel fet que no hi ha gaires experiències d'aquesta mena i per tant ha calgut fer una feina tècnica intensa". Per al regidor, "volem que sigui un mirall, i ens agradaria que aquesta mateixa fórmula, de la qual ja tindrem experiència, es pugui replicar en nous projectes". També ha posat de relleu l'oportunitat que les cooperatives facin acords d'aquest estil amb Aju ntament o fins i tot amb particulars, per "generar nova vida en espais obsolets". Aloy també ha afirmat que el projecte pot esdevenir "un model tant en la fórmula de promoció d'habitatge com també en la tipologia d'edifici".

Al seu torn, el cap de servei d'Urbanisme, Ricard Torres, també ha remarcat que la gestació de tot aquest projecte "ha estat un recorregut d'aprenentatge" per la pròpia estructura tècnica municipal, per la "dificultat de sortir del marc habitual", amb les problemàtiques que això comporta, tot i que ha esmentat la importància que pot tenir posar en pràctica noves eines com aquesta per a la revitalització del Centre Històric, amb la tasca conjunta de privats i administració.

Criteris d'adjudicació

Les propostes seran valorades d'acord amb uns criteris de puntuació que tindran en compte els següents conceptes:

  • Qualitat arquitectònica, d'ordenació i integració a l'entorn de la proposta.
  • Criteris d'ecoeficiència de l'edifici.
  • Proposta tècnica relativa a la conservació i manteniment de l'edifici d'habitatges.
  • Proposta d'un model de convivència innovador
  • Proposta per un programa de difusió i foment del model d'habitatge cooperatiu.

També es valoraran altres aspectes com ara:

  • La reducció dels terminis en la redacció dels diferents documents urbanístics, en la presentació de la llicència d'obres i en l'execució de l'edifici.
  • Una proposta d'ampliació del local, que serà cedit a l'Ajuntament o del sòl destinat a espai públic.
  • Una proposta per augmentar el nombre d'habitatges destinats a HPO per sobre del 30% obligatori.
  • La qualificació energètica que obtingui l'edifici (A o B).
  • La millora del cànon.

Noves fórmules d'habitatge, objectiu del pla de govern

El pacte de govern signat entre CDC i ERC el febrer del 2016 tenia com a un dels objectius principals la incentivació de noves formules d'accés a l'habitatge assequible. Una d'elles era a través de cooperatives d'habitatge. Aquest objectiu també va ser incorporat en el Pla Local d'Habitatge 2017-2022. L'acció C19 del document és la "Cessió o constitució d'un dret de superfície per a la promoció d'habitatge per cooperatives en règim de cessió d'ús, ja sigui mitjançant la construcció d'habitatges de nova planta o, la rehabilitació o adequació d'edificis d'habitatges o d'habitatges municipals buits i en mal estat".