Feta la canalització dels serveis elèctrics la setmana passada, avui començarà l'execució del projecte d'enderroc i retirada de la runa de l'immoble de la Baixada dels Jueus de Manresa, 7, que fa cantonada amb Na Bastardes, 8. Un cop enderrocat, caldrà fer la nova alineació dels vials, la nova vorera i un mur de tancament a tot el perímetre del solar resultant. També caldrà refer part de l'antiga muralla caiguda al Na Bastardes, 6.

El projecte té un pressupost de 103.558 euros (IVA inclòs) i les obres duraran dos mesos. L'immoble és de final del segle XIX, ocupa una superfície de sòl de 195 m2 i la superfície construïda és de 1.109 m2. La finca és de l'empresa local Forum i l'enderroc està pendent des de fa anys.

Amb motiu dels treballs, es tallarà el trànsit de vehicles del car-rer Na Bastardes entre Vallfonollosa i la Baixada Na Bastardes, i a la Baixada dels Jueus entre Fontanet i Na Bastardes. L'accés a la Baixada Na Bastardes i al carrer Na Bastardes (zona verda d'estacionament) es farà per la plaça d'en Creus i Fontanet. Es tallarà el pas de vianants per la Baixada dels Jueus entre la plaça Major i Na Bastardes, es mantindrà l'accés a les finques d'aquest vial des de plaça Major i es prohibirà l'estacionament a l'àmbit dels treballs.