L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per modificar la vigent Ordenança de circulació i mobilitat per incloure-hi aspectes relacionats amb els patinets i amb la resta dels anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP). Mentrestant, recorda que ja hi ha unes regulacions establertes per la direcció general de Trànsit, entre les quals consta la prohibició de circular per les voreres i el fet que els VMP estan sotmesos a les normes generals de circulació (semàfors, alcoholèmia, etc.).

Justament aquest mes de desembre la direcció general de Trànsit del ministeri de l'Interior ha publicat una instrucció en la qual regula una sèrie de criteris sobre els VMP, com ara els patinets, i la seva adequació a la normativa vigent.

  • Es defineixen els VMP com a vehicle d'una o més rodes, amb una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics i que circula a una velocitat d'entre 6 km/h i màxima de 25 km/h.
  • Estan sotmesos a la disciplina viària de les normes generals de circulació (semàfors, sentit de circulació, estacionaments, conduccions negligents o perilloses, alcoholèmia, ús de telefonia mòbil, auriculars, etc...).
  • Les infraccions seran denunciades amb els mateixos barems que la resta de vehicles.
  • No poden circular per les voreres. Han de fer-ho per la calçada, arrambats a la dreta i, en el cas de les calçades de vies de més d'un carril, han de circular sempre pel carril de la dreta.
  • Els és permès circular per carrils bici i zones assimilades.
  • Quan circulin a la nit o en situacions de baixa lluminositat han fer ús d'enllumenat.
  • De les infraccions comeses pels menors d'edat en respondran solidàriament els seus pares, tutors, etc.

La instrucció permet que els ajuntaments puguin regular diferents aspectes dels VMP per ordenança municipal, i l'Ajuntament ha començat els tràmits per modificar l'actual Ordenança de circulació i mobilitat per adequar el seu text a la resta de la normativa vigent i incloure-hi la regulació sobre tinença i utilització de VMP.

Casc, armilla, timbre...

Mentre no es formalitzi, recomana als conductors dels VMP portar casc de protecció i armilla reflectant; enllumenat i timbre. Recorda que a les vies on els vehicles de motor tenen l'accés limitat (zones de prioritat invertida i/o de plataforma única, illes de vianants, etc.) els VMP només podran circular a pas de persona, respectant en tot cas la prioritat dels vianants i amb la diligència i la precaució necessàries per evitar qualsevol mal. També, que cal contractar una assegurança de responsabilitat civil específica per a aquest tipus de vehicles.