L’Ajuntament de Manresa començarà a tramitar la devolució del recàrrec de constrenyiment cobrat de més durant els últims quatre anys. En concret, el retorn es farà a 4.113 contribuents, que van ingressar rebuts de deutes amb el recàrrec del 10% abans de rebre la notificació de la provisió de constrenyiment, i per tant en un moment del procediment en què el recàrrec havia de ser del 5%.

La situació afecta al 4,25% del total de recàrrecs cobrats i es tornaran 72.376 euros. La situació va ser detectada en un informe d’intervenció i l’equip de govern es va comprometre a fer d’ofici el retorn dels diners als contribuents, després d’una petició del grup del PSC al ple municipal del novembre passat.

Un total de 4.113 contribuents han pagat a l’Ajuntament de Manresa 7.962 rebuts amb recàrrecs indeguts durant quatre anys, per valor total de 72.376 euros, que representa el 4,25% del total de recàrrecs cobrats. Aquesta situació es va produir perquè els contribuents es van adreçar a l’oficina d’atenció tributària (OAT), a la web o es va pagar el deute per compensació quan la provisió de constrenyiment estava dictada però encara no notificada. Per tant, el recàrrec que corresponia al moment de fer el pagament era del 5% i no del 10%.

En el moment en què es dicta la provisió de constrenyiment a l’aplicació informàtica de l’Ajuntament, el deute passa a ser amb recàrrec del 10%, perquè aquesta provisió en els següents dies es notifica per correu certificat, però, abans de 2019, aquesta provisió es notificava primer per correu ordinari i posteriorment per correu certificat. Per això, transcorrien uns quants dies entre que es dictava la provisió de constrenyiment i aquesta es notificava efectivament per mitjà del correu certificat, cosa que va provocar que es produïssin casos de deutes pagats amb recàrrec del 10% quan el recàrrec havia de ser del 5%.

A partir de 2019, la incidència està solucionada. Les provisions de constrenyiment ja no es notifiquen prèviament per correu ordinari i, per evitar que en alguns casos encara pugui passar la situació esmentada, actualment, l’aplicació informàtica, abans de cobrar un deute realitza unes noves verificacions per detectar si la provisió de constrenyiment ha estat notificada degudament.

La situació va ser detectada en un informe de la Intervenció de l’Ajuntament de Manresa i la qüestió es va tractar al Ple Municipal de novembre passat. El grup del PSC va demanar que es retornessin els diners al contribuent d’ofici i el govern municipal va assegurar que ho faria tal com ara començarà a fer, un cop fetes les comprovacions del volum total de rebuts afectats per l’error. Les devolucions de recàrrecs afecten a 4.113 contribuents i es tornaran en total 72.376,22 euros.