El Síndic de Greuges va rebre l'any passat 228 queixes i consultes de residents a la ciutat de Manresa. Es tracta d'un nombre superior a les 211 de l'any 2018 i de les 167 del 2017 i suposa un increment del 36% en els darrers dos anys. Concretament, l'any passat van ser 105 queixes (46,1%) i 123 consultes (53,9%); el 2018, 106 queixes (50,2%) i 105 consultes (49,8%); i el 2017, 92 queixes (55,1%) i 75 consultes (44,9%).

El darrer informe del Síndic detalla que la majoria de queixes i consultes se circumscriuen a l'àmbit de polítiques socials -i, en particular, als serveis socials-, seguit per l'àmbit de consum.

L'accés a l'habitatge o la demora en la resolució de la mesa d'emergència per assignar habitatge a persones o famílies en risc d'exclusió social són altres camps en què també hi ha una presència significativa de queixes, fet que també es produeix en el conjunt del territori català.

De fet, tal com s'assenyala en l'Informe anual 2019, aquest any ha continuat sent especialment complicat pel que fa a les persones que es troben en risc d'exclusió social.

De fet, l'informe assegura que «es pot parlar d'un cercle d'exclusió social en què les mateixes persones reprodueixen el mateix tipus de queixes al llarg d'un cert període de temps».

Això passa perquè hi ha tot un conjunt de persones que es troben en situació d'atur de llarga durada, que han perdut un lloc de treball o que, malgrat treballar, perceben ingressos baixos que les continuen mantenint pròximes als llindars de pobresa. Davant d'aquesta situació, reclamen ajuts que o bé presenten una demora important fins que es resolen o bé són denegats. Com a conseqüència d'això, pateixen «dificultats per poder atendre les seves despeses i es comencen a trobar en situació de vulnerabilitat. Aquest fet es trasllada en problemes per donar resposta a totes les necessitats derivades de tenir un habitatge, com ara les situacions de pobresa energètica o d'emergència residencial».

Tal i com passa en el conjunt del territori català, a Manresa la majoria de les queixes han estat presentades per dones, un 54%.

Les administracions amb les quals s'han tramitat les queixes procedents de Manresa afecten, fonamentalment, en primer lloc la Generalitat i, en segon lloc, l'administració local.

L'Ajuntament ha estat l'administració afectada en un total de 19 queixes, un nombre inferior al de l'any anterior.

La majoria de les queixes es van presentar per molèsties de soroll, llicències d'activitats, pixats i caques d'animals, llicències urbanístiques i pel mal estat de zones de joc a l'aire lliure.