A l'institut Lacetània de Manresa s'imparteixen tres cicles formatius de la família d'informàtica; un de grau mitjà i dos de grau superior: el CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMiX), el CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) i el CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW). Per explicar de què tracta cada cicle, agafarem com a referència els principals àmbits dels mòduls professionals que s'imparteixen.

Els cicles un per un

En el cas del grau mitjà, els alumnes treballen en els àmbits de hardware, ofimàtica, sistemes operatius, xarxes i serveis, de seguretat i entorns web. Tanmateix, els estudiants s'inicien en la programació en Python. Se'ls prepara per treballar com a suport tècnic helpdesk, així com iniciant-se també en l'administració de sistemes informàtics. En el cicle es posa especial èmfasi a treballar amb entorns de codi obert i lliure, i s'ofereix formació actualitzada i enfocada a la productivitat.

Els estudis de GS d'ASIX amplien els continguts del cicle de grau mitjà, però també tenint en compte tot l'alumnat que procedeix d'altres cicles i batxillerat. S'aprofundeix en hardware, xarxes i serveis, seguretat, i es realitza una administració avançada de sistemes operatius. Alhora, adquireixen els coneixements fonamentals de programació, programació web i de base de dades. Les principals sortides professionals poden anar des de tècnic d'administració de sistemes, implementació de sistemes i xarxes, i automatitzar tasques fins a responsable d'informàtica.

En els estudis de GS de DAW la programació té un pes molt rellevant i aquest fet el diferencia radicalment de l'altre GS. Es treballa amb els llenguatges de programació més utilitzats actualment tant de la banda del servidor com de la del client. Un altre aspecte important en aquests estudis són els gestors de base de dades, tant relacionals -per exemple, mySQL-, com no relacionals -per exemple, MongoDB. El treball es basa en la realització de projectes simulant situacions reals i en els quals s'utilitzen les darreres versions de Frameworks com Django, Laravel i Angular. Les sortides laborals bàsicament són de programadors web però també com a programadors en general.

A l'institut es poden cursar els dos cicles de grau superior de la família d'informàtica en tres anys. Això es dona perquè el primer curs és comú en els dos cicles i és en el segon curs quan l'alumne escull quin cicle acaba cursant. Per tant, en un tercer any, pot fer el segon curs del cicle restant i obtenir els dos títols. Aquesta possibilitat és coneguda com a 3 per 2.

Una xarxa aïllada a cada aula

Els alumnes treballen amb el seu ordinador portàtil personal virtualitzant diferents sistemes operatius i serveis de xarxa. Tanmateix, per a la vessant de programació, també poden desenvolupar el seu codi i webs a l'ordinador personal. Cada aula disposa de la seva xarxa aïllada de les altres per fer pràctiques amb seguretat.

Per a les assignatures més manipulatives hi ha dues aules-tallers corresponents als mòduls de maquinari i de xarxes (tant de GM com de GS), que tenen una gran part pràctica on es munten-desmunten i configuren els diferents elements físics.

La majoria d'assignatures es basen en la metodologia d'aprenentatge basat en projectes. En ser cicles tècnics, la pràctica és fonamental i en cada mòdul es realitzen miniprojectes i s'intenta que siguin fidels als sistemes informàtics que es trobaran a les empreses. A banda, al final de cada cicle es realitza un projecte de síntesi on s'integren els diferents coneixements adquirits en totes les assignatures, simulant l'entorn d'una empresa.

Com s'hi accedeix?

L'accés als cicles de grau mitjà és directe si es disposa de l'ESO, i en cas contrari, es pot fer des de la prova d'accés de grau mitjà. Pel que fa als de grau superior, és directe quan es disposa d'un cicle formatiu de grau mitjà o del batxillerat, i també a través de la prova d'accés a grau superior.

Una vegada completat un cicle formatiu, ja sigui de grau mitjà o de grau superior, els estudiants estan en condicions d'accedir al món del treball, i bona part ho fa. Hi ha, però, un percentatge important que decideix no treballar i continuar estudiant. Les dades que s'obtenen de la inserció laboral dels cicles d'informàtica i comunicacions a la Catalunya Central assenyalen que el 26% treballa, l'11% estudia i treballa, el 55,8% continua estudiant i el 7,2% busca feina.