La proposta d'ordenances fiscals per al 2021 que l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa portarà al ple municipal de l'Ajuntament de Manresa per a la seva aprovació és congelar els impostos, taxes i preus públics i mantenir-los al mateix nivell que enguany.

La mesura es pren per donar suport a la ciutadania per la pandèmia i manté les bonificacions establertes i, a més, introdueix millores en el sistema de tarifació social perquè més ciutadans es puguin acollir a més ajuts municipals.

El tributs per a l'any que ve van ser presentats per Marc Aloy, alcalde de Manresa; Valentí Junyent, primer tinent d'alcalde, regidor d'Hisenda i Presidència, i Mariona Homs, regidora d'Acció i Inclusió Social.

Això vol dir que cap dels impostos ni taxes que recapta l'Ajuntament de Manresa s'incrementarà el 2021.

A preguntes d'aquest diari, l'alcalde, Marc Aloy, va explicar que els diners que es deixin de recaptar s'hauran de compensar "estrenyent-nos el cinturó. Caldrà ajustar activitats i això quedarà reflectit en els pressupostos per a l'any 2021"

La proposta ja ha rebut públicament el suport del grup municipal del PSC. El portaveu socialista, Felip González, ha manifestat que no es tracta només d'una congelació de tributs sinó que el fet que no augmentin però sí ho faci el cost de la vida cal interpretar-ho com una rebaixa de la pressió fiscal.

El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, va anunciar que la taxa de les escombraries es mantindrà en 120 euros, tampoc s'alterarà la bonificació d'ocupació de la via pública per a establiments de restauració ni els fraccionaments als que poden accedir els ciutadans.

Segons va anunciar la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, al mateix temps es modifica el sistema de tarifació social amb l'objectiu d'incrementar la xifra de persones i famílies que tenen dret a bonificacions d'impostos i taxes i s'ajustarà de manera més adequada als ingressos de cada unitat familiar.

Pel que fa a l'IBI, l'increment zero que es proposa per al 2021 arriba després de diverses pujades moderades els darrers anys: 1,7% (2020); 1,5% (2019); 2,5% (2018). El 2017, l'increment ponderat va ser també del 0%, tot i que els tipus impositius van créixer, però els valors cadastrals es van reduir el 8%.

Pel que fa a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), els coeficients tampoc no es modifiquen, després dels increments de l'1,3% (2020) i 1,5% (2019). El 2018 es va congelar l'impost, però l'any anterior, el 2017, l'increment ponderat havia estat del 17,23%.

El govern també manté inalterables l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM); l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO); l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua); l'IAE i totes les taxes.

En el capítol de taxes, una de les mesures que va prendre l'Ajuntament en el marc de la crisi de la Covid-19 va ser bonificar el 50% la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires, per tal de donar suport a propietaris de bars i restaurants durant la crisi de la Covid-19. Ara, la proposta és mantenir aquesta bonificació durant 2021.

Encara amb relació a les taxes, les de subministrament d'aigua i la de clavegueram queden fora de les ordenances generals pel fet que en el darrer ple ja es van aprovar provisionalment noves ordenances per a la regulació dels costos d'aquest servei.

Finalment, es bonifica el 95% de la taxa dels locals comercials de la planta altell del mercat municipal de Puigmercadal per a entitats sense ànim de lucre o cooperatives que tinguin per objecte activitats relacionades amb l'economia social i solidària, el foment de la sostenibilitat mediambiental, el consum responsable o el comerç just.

Nou sistema de tarifació social

En un altre dictamen que el govern municipal portarà a aprovació al ple d'aquest dijous, es proposarà una modificació del sistema integrat de tarifació social, que substituirà el vigent des de 2014, per tal d'assegurar que les bonificacions i reduccions s'apliquin de manera uniforme i justa, i en la mesura del possible més persones i famílies puguin tenir-hi accés.

Amb el nou sistema, es modificarà l'indicador utilitzat de base per a la concessió d'ajuts, bonificacions i reduccions de taxes i impostos i passarà a ser l'Índex de Referència de Suficiència a Catalunya (IRSC), en comptes del salari mínim. Establir com a base aquest indicador permetrà una accessibilitat més justa de la ciutadania a les reduccions.

El nou sistema de tarifació social estableix un sistema interconnectat amb altres administracions i que permet un accés fàcil i unificat a les bonificacions a què té accés la ciutadania, amb la qual cosa s'eviten tràmits innecessaris i duplicitats. Fins ara, cada departament que fa reduccions estableix el seu propi procediment de comprovació d'ingressos i hi ha un entramat de circuits no connectats. Amb el nou sistema s'unifiquen criteris i circuits per facilitar tràmits i guanyar eficiència.

A més, fins ara hi havia un sistema de trams insuficients per a l'accés als ajuts o bonificacions. En concret hi havia salts importants en els trams de renda que permetien l'accés a cada percentatge de bonificació. Ara hi haurà més trams, per tal que la progressió sigui més adequada i ajustada a les necessitats.

El canvi d'índex de referència i les modificacions als trams fa que hi hagi més persones que tinguin dret a bonificacions. Així, si fins ara, per exemple, una família de dues persones que cobrés més de 29.700 euros anuals ja no tenia dret a bonificació, ara la xifra d'ingressos màxima que permet accedir a l'ajut és de 31.074, amb la qual cosa més famílies podran accedir-hi.

Alhora, amb l'aplicació de l'IRSC i els nous trams, moltes persones i famílies ja beneficiàries, com que canvien de tram, obtenen més percentatge de bonificació.