El ple va donar compte de l'informe de seguiment del pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa que situa el cost global fins ara en 5.227.955 euros, prop de quatre-cents mil euros més que el pressupost que es va comptabilitzar al mes de març.

La revisió de les dades d'aquest mes constaten que hi ha molt pocs canvis amb relació a l'anterior. L'Ajuntament segueix sent l'administració pública que més cost està assumint del Pla, seguit per la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Tanmateix, en aquest informe sí que es mostra una lleugera disminució de la proporció del cost total de la despesa que assumeix l'Ajuntament a l'hora de finançar el Pla, que passa del 56% al 52% després de comptabilitzar les noves aportacions al Pla de la Generalitat i la Diputació.

El cost global del Pla ha crescut a l'abril en 383.615,79 euros en relació amb l'informe del març, i se situa en 5.227.955,35 euros. Aquest increment es deu, bàsicament, als fons econòmics que han destinat la Generalitat (136.015,49 euros) i la Diputació de Barcelona (245.991 euros) via el Departament d'Educació. Això ha fet que la Generalitat passi d'assumir el 24,42% del cost a assumir 27,33%, mentre que la DIBA ha passat del 18,74% al 19,84%.

L'Ajuntament, tot i haver reduït el seu paper en aquest darrer mes, incrementa la seva despesa en aquest darrer informe en 1.609,30 euros i continua sent l'administració que més cost està assumint en el Pla de reconstrucció.