El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar l’actualització del Pla d'Ajust vigent, amb la substitució de les operacions d’endeutament formalitzades amb el Fons de Pagament a Proveïdors, mitjançant una nova operació.

L’Ajuntament es va acollir a un dels mecanismes de finançament que va aprovar el Govern de l’Estat per al pagament als proveïdors que comportava l'aprovació d'una operació d'endeutament a llarg termini i l'obligació d'aprovar un pla d'ajust per garantir la sostenibilitat financera de l'operació.

En data 30 de març de 2012 per acord de Ple de l’ajuntament es va aprovar el Pla d’ajust. Enguany els ajuntaments poden concertar noves operacions d’endeutament per cancel·lar parcial o totalment el seu deute pendent amb el Fons en liquidació pel Finançament dels Pagaments a Proveïdors, prèvia autorització del Ministeri d’Hisenda i sempre que es compleixin amb el límit de deute, amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb la Regla de la Despesa i amb el seu període mig de pagament a proveïdors.

L’Ajuntament de Manresa va trencar la regla de la despesa de l’exercici 2019. Aquest fet comporta que es pot formalitzar la nova operació d’endeutament però el Pla d’Ajust aprovat mantindrà la seva vigència, encara que es cancel·lin tots els préstecs formalitzats amb el Fons pel Finançament dels Pagaments a Proveïdors, i s’haurà d’actualitzar, reflectint la nova operació.

La modificació del Pla d'Ajust s'estendrà durant el període d'amortització previst per a l'operació d'endeutament, i els pressupostos generals anuals hauran de recollir l’establert al Pla.