El ple municipal va aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per a la realització de les obres del projecte de millora i ampliació de la urbanització del carrer de Sant Andreu, de Manresa.

L'Ajuntament considera que aquestes obres produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, "es poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització".

El cost d’execució de l’esmentat projecte és de 174.374 euros (IVA inclòs), la meitat dels quals els pagarà l'Ajuntament i els altres 87.187 euros els veïns mitjançant contribucions especials. El regidor d'Urbanisme, David Aaron López ha situat l'inici d'obres per a l'estiu.

El present projecte d’obra ordinària d’urbanització comprèn un àmbit que inclou el carrer de Sant Andreu des del carrer de la Baixada dels Drets fins a la Plaça de l’Hospital, un tram del carrer Llussà, i un tram de la plaça de l’Hospital.

L’actuació comporta una millora substancial de la urbanització preexistent, mitjançant la conformació d’un vial en plataforma única, que doni prioritat al vianant per sobre del vehicle rodat, així com una renovació completa i ampliació de les xarxes de serveis.

El present projecte s’emmarca en el conjunt d’actuacions de millora de l’espai públic que pretenen recuperar la qualitat de vida del centre històric de la ciutat. Aquestes actuacions de millora de l’espai públic s’ha demostrat que són un element necessari en el procés de regeneració física i social d’aquesta part de la ciutat.

Un dels més antics

El carrer de Sant Andreu és un dels més antics de Manresa, i forma part dels antics ravals construïts al voltant dels antics camins d’accés a la ciutat, més enllà de l’antic clos emmurallat.

L’estat actual de l’àmbit del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona part dels diferents elements d’urbanització i per l’incompliment de les normatives vigents relatives a l’accessibilitat de les persones, cosa que fa de l’àmbit un espai perillós per a vianants i vehicles. Aquesta situació fa que es faci inviable una renovació puntual dels diferents elements d’urbanització.

La urbanització del carrer Sant Andreu té una antiguitat d’uns 90 anys, i està conformada per dues voreres de panot estretes, amb vorada de pedra i calçada de llamborda recoberta amb diverses capes d’asfalt. La plaça de l’Hospital es va remodelar durant l’any 2010.

Les reduïdíssimes dimensions de les voreres del vial fan impracticable la seva utilització i incompleixen la reglamentació d’accessibilitat vigent. La majoria de vianants utilitzen la calçada de forma habitual i es desplacen puntualment a les voreres quan passen vehicles.