En data 21 d’abril de 2022, la Interventora municipal va donar compte al Ple de l’informe resum anual que recull els resultats del control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament de Manresa i els ens dependents.

Vist l’informe de la Interventora, l’alcalde ha formalitzat el corresponent Pla d’Acció que contempla les mesures a adoptar per esmenar les "febleses, deficiències, errors i incompliments detectats".

L’alcalde formalitza així el pla d'actuació formalitzat després de la remissió de l'informe i que conté les mesures de correcció adoptades, el responsable d'implementar-les i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Corporació com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les que exerceixi la tutela.

El Pla d'Acció serà remès a l'òrgan interventor de l'entitat local, que valorarà la seva adequació per solucionar les deficiències assenyalades i, si escau, els resultats obtinguts, i informarà el Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest en l'exercici del control intern.