La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi de programació per definir els possibles usos de l’edifici polivalent de Santa Margarida de Montbui. Es tracta d’un edifici de propietat municipal que es troba situat al centre urbà de la població, amb la façana principal encarada cap a un espai verd recentment urbanitzat.

L’objectiu del treball es la definició de programes funcionals que responguin a les necessitats de l’Ajuntament de destinar-lo a usos socioculturals. Aquestes propostes es fan a partir de diferents alternatives d’implantació valorades funcional i econòmicament.

Així, l’estudi presentat a l’Ajuntament planteja tres possibles programes funcionals per l’edifici, que es podrien complementar. El primer seria destinat a l’arxiu municipal, les oficines de serveis socials i el banc d’aliments. El segon destinat planteja l’ús com a a equipament juvenil. I la tercera proposta és la de destinar les dependències als serveis de promoció econòmica. En cadascuna de les alternatives s’estudia la seva implantació i els costos estimats d’inversió.

El cost de l’adequació de l’edifici en funció de les diferents alternatives presentades varia entre 1.426.450 i 2.099.450 euros. Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió en aquest immoble.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible de salut i benestar, d’igualtat de gènere i de ciutats i comunitats sostenibles.