? La taxa bruta de nupcialitat el 2018 va ser de 3,6 matrimonis per 1.000 habitants, mentre que l'any 2017 va ser del 3,9?.

En relació amb l'estat civil anterior dels cònjuges, el 68,1% dels matrimonis es van celebrar en primeres núpcies per als dos contraents, mentre que el 19,8% van correspondre a enllaços entre un cònjuge solter i l'altre casat anteriorment. Els matrimonis en segones núpcies per als dos contraents van ser el 12,1% del total d'enllaços celebrats el 2018.