484 ENQUESTes

Es van realitzar 431 enquestes a visitants, i 53 més als expositors, a banda del control d'afluència per al càlcul de l'impacte econòmic.