L'Ajuntament de Súria mantindrà congelades les principals taxes i impostos municipals per a l'any 2021 i oferirà incentius per promoure l'activitat empresarial, el lloguer social i l'energia solar. Aquests són alguns dels punts més destacats de les ordenances fiscals per a l'any que ve, que van ser aprovades en el darrer ple municipal per unanimitat.

Fonts de l'executiu local han destacat que en l'elaboració de les noves ordenances «s'ha tingut molt en compte la difícil situació que afecta moltes persones i sectors empresarials a causa de l'impacte de la pandèmia».

Així, en destaca que durant l'any vinent es mantindran sense canvis els tipus de l'impost sobre béns immobles (IBI), la taxa de vehicles i la taxa d'escombraries, que són les que tenen una afectació més generalitzada. Entre les novetats, hi haurà incentius a la promoció del lloguer social, amb una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'IBI per als habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, habitatges d'inserció i habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, amb una renda per sota del preu de mercat.

També s'implanta un descompte del 50% de l'IBI als immobles que tinguin instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica, sense estar-hi obligats per la normativa urbanística o les ordenances municipals. L'import de la bonificació no podrà excedir de 300 euros anuals. En el cas dels habitatges plurifamiliars, la bonificació serà del 5% per a cadascú dels habitatges vinculats, amb un import de bonificació que no podrà excedir de 50 euros anuals per habitatge. El termini d'aplicació d'aquesta bonificació serà de cinc períodes impositius.

Els titulars d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum que disposin d'acreditació en data anterior a l'entrada en vigor de l'ordenança, també podran presentar la sol·licitud, sempre i quan no excedeixi de dos anys.

D'altra banda, les empreses que iniciïn qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal gaudiran d'una bonificació del 50% durant dos anys, a comptar des de l'inici de l'activitat. Les noves ordenances també inclouen un increment de la bonificació de la quota de l'impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, en la transmissió o constitució de drets reals per la mort del titular. Aquesta bonificació queda situada al 95%, vint punts més que fins ara. També se n'ha suprimit la condició d'haver conviscut amb el titular en els dos anys anteriors a la defunció.

A causa de l'excepcionalitat provocada per la crisi de la covid, se suspèn temporalment la vigència de l'ordenança que afecta la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres durant els exercicis del 2020 i el 2021.