La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Navarcles un document sobre l’estratègia per a la mobilització i la intervenció en els habitatges desocupats al municipi. El treball ha de facilitar la presa de decisions amb diverses actuacions per dinamitzar el parc d’habitatges buits del municipi cap al mercat de lloguer assequible.

El document ha estat realitzat davant la prioritat municipal de quantificar el parc d'habitatges desocupats al municipi per poder adoptar les polítiques públiques més adequades per a mobilitzar-los i que passin a formar part del parc d’habitatges en lloguer. L’estudi que ha elaborat l’Oficina d’Habitatge és de caràcter analític i propositiu i s’estructura en dues parts.

La primera analitza i fa una diagnosi de la situació amb una aproximació als indicis de desocupació al municipi i determina la seva incidència en el parc d’habitatges, la seva ubicació en la trama urbana, la tipologia dels propietaris a més de l’antiguitat de la desocupació. L’anàlisi es concreta en una eina web d’accés restringit al personal municipal autoritzat que es sota l’epígraf «detecció d’indicis de desocupació d’habitatges».

La segona consisteix en formular estratègies i identificar els instruments i actuacions més adequats a les necessitats, característiques i recursos de l’Ajuntament, i es desenvolupen propostes concretes per intervenir en els habitatges desocupats amb un full de ruta i un calendari per a la seva implantació.

Les estratègies proposades per a la mobilització dels habitatges desocupats a Navarcles es basen principalment en la necessitat de quantificar i conèixer el parc d’habitatges buits al municipi, el desenvolupament de mesures de caràcter preventiu i de foment per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer assequible mitjançant l’elaboració d’un cens d’habitatges buits i la redacció d’un programa d’inspeccions.

Amb l'aplicació també es dona accés i consulta al Registre d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i es proposen estratègies per captar habitatges buits per tal que passin a formar part de la borsa de lloguer social, millorant les garanties als propietaris i difonent nous models com la masoveria urbana. Finalment, s’apunten altres actuacions de caràcter més intervencionista com l’adquisició d’habitatges a preu sota mercat o l’aplicació del recàrrec sobre l’IBI dels habitatges desocupats amb caràcter permanent.