El Consell Comarcal del Bages considera que falta concreció en el projecte presentat per Iberpotash per cobrir i aïllar el runam de Cabanasses de Súria, en lloc de traslladar-ne el material salí que conté cap al del Fusteret, que és el que preveu el pla de restauració vigent. Bàsicament, l’ens comarcal no veu clar quin és el futur a llarg termini per a aquell dipòsit, si al final s’optés pel seu confinament. En aquest sentit, considera que és necessari que el projecte se sotmeti a una avaluació ambiental ordinària, perquè se’n pugui fer una millor anàlisi i esvair els dubtes que planteja.

Aquestes consideracions es recullen en l’informe emès per les tècniques de l’àrea de Territori i Medi Ambient del Consell del Bages, que va ser ratificat per unanimitat en el ple que l’ens va celebrar aquest dilluns de forma telemàtica. El que diu aquest informe és que la proposta d’Iberpotash (que Regió7 va explicar en l’edició de dijous passat) consistent en el recobriment del dipòsit de Cabanasses, «pot contribuir a la millora en el control de les filtracions d’aigua salada al medi i a la reducció de l’impacte paisatgístic», però que «entenem que defuig l’objectiu inicial del programa, l’eliminació del residu».

És en aquesta línia que l’informe del Consell fa la consideració que «no s’explicita en la documentació presentada si el recobriment es preveu com la solució definitiva per al dipòsit de Cabanasses, o bé com una mesura temporal a l’espera d’explotar el recurs en el futur». També hi troben a faltar que es concreti que suposarien els 100.000 m3 de residu salí que (si es complís el pla de restauració actualment vigent) s’haurien de transportar de Cabanasses, «respecte la capacitat actual i futura del dipòsit del Fusteret i, per tant, es fa difícil avaluar fins a quin punt en compromet la capacitat». En aquest sentit, l’informe exposa que «tenint en compte que es preveu ampliar el dipòsit del Fusteret i que d’aquest se’n preveu la retirada total en un futur, si es transporta el residu salí de Cabanasses al Fusteret, en un futur serà degudament gestionat». I hi afegeix que «addicionalment, l’ampliació del Fusteret hauria de comptar amb millores mesures d’impermeabilització i de control i contenció de les aigües salines en origen».

Quant als arguments d’Iberpotash per defensar el confinament, en el sentit que evitarà el transport del residu salí amb camions entre tots dos runams, l’informe del Consell aprovat en el ple considera que, «efectivament, la solució proposada al programa de restauració [en referència al que hi ha vigent] implica traslladar material d’un lloc a l’altre, però no és només això, sinó que el recurs salí es trasllada a un dipòsit que caldrà retirar i, el que no és recurs salí, es tractarà pertinentment amb gestors autoritzats».

En aquest sentit, l’ens comarcal exposa que «per valorar quina alternativa és ambientalment més adequada, cobrir el dipòsit o eliminar el residu, cal un anàlisi amb major profunditat dels impactes que generaria cada opció, i dels que podrien generar potencialment en un futur a mitjà-llarg termini».

Finalment, també diu que, sobre la referència, per part d’Iberpotash, a experiències d’èxit en recobriments de dipòsits al territori (el de Vilafruns, a Balsareny), «seria pertinent disposar d’informes sobre l’evolució de la qualitat de l’aigua des del recobriment efectuat, tant superficial com subterrània, de l’evolució de la qualitat ambiental de l’entorn immediat, un recull d’incidències, manteniments efectuats i manteniments a realitzar al llarg dels anys».