La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi de planificació i millora del verd al nucli urbà de Montclar. Es tracta d'una eina que permet preveure les actuacions i definint les condicions, a més de directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la gestió del verd urbà. El treball inclou un inventari i diagnosi dels espais verds amb propostes de gestió i manteniment per a la millora de la vegetació.

La feina ha consistit concretament en l'estudi del verd existent al nucli de Montclar, que consta de 27 arbres i 2.026 m². Inicialment, s'ha fet la delimitació i inventari de tots els elements que componen l'espai verd per poder avaluar la seva quantitat, així com el seu estat i tipologia. En paral·lel també s'ha recopilat tota la informació relacionada amb la gestió per poder entendre els mitjans i recursos de què disposa l'Ajuntament.

Amb les dues informacions s'ha pogut analitzar i diagnosticar l'estat actual del verd del nucli i s'ha trobat que l'estat general dels espais verds i de l'arbrat és correcte, però que hi ha aspectes a millorar. Respecte a l'arbrat, es detecta que es practiquen podes severes sense necessitat, i que això incideix en el seu estat sanitari.

D'altra banda, els espais verds s'ha vist que consisteixen principalment en jardins-parterre adossats als habitatges, amb composicions vegetals que dificulten la gestió i no sempre compatibles entre si, especialment referit al reg. Per últim, la gestió compta amb una participació activa de la ciutadania i l'alcaldia, però manca de criteris unificats que donin coherència als espais entre si i amb l'entorn.

Una segona part propositiva i diverses accions

Gràcies a aquesta anàlisi, el document ha pogut desenvolupar una segona part propositiva amb els objectius de millorar els espais verds, incrementar la biodiversitat i afavorir l'adaptació al canvi climàtic.

S'han plantejat diversos tipus d'accions, entre les quals hi ha incrementat la biodiversitat i la naturalització, així com actuacions de manteniment que impliquen canvis en com realitzar les tasques de manteniment. També d'altres de complementàries de menor intensitat que les anteriors, però que incideixen en l'acceptació per part dels veïns i de gestió que incideixen en l'organització del servei. Finalment, l'estudi també incorpora propostes concretes per alguns espais per servir d'exemple, i la valoració econòmica aproximada de les accions proposades.

El compromís de la Diputació

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 3 "Salut i benestar", 11 "Ciutats i comunitats sostenibles", i 13 "Acció climàtica". Els 17 ODS van ser proclamats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l'agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n'assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord amb aquests ODS.