30 de agost de 2014
30.08.2014

El dèficit de l'Estat cau fins al 3,08% del PIB, el 13% menys que fa un any

La diferència entre els ingressos i les despeses se situa en 32.050 milions d'euros

04.09.2014 | 07:39

L'Estat va acumular en els set primers mesos de l'any un dèficit de 32.050 milions d'euros, equivalents al 3,08% del PIB, fet que suposa el 13% menys que un any abans (36.851 milions, 3,60% del PIB), gràcies a l'augment dels ingressos fiscals i la moderació de les despeses. Els ingressos no financers van créixer el 3%, fins a 70.468.000, mentre que les despeses no financeres es van contenir el 2,6% i van baixar fins a 102.518.000.
Si s'exclou l'efecte de la càrrega financera pels interessos del deute -que han crescut el 5,5%, fins als 17.309 milions-, el dèficit primari va ser de 14.741 milions, el 27,9% menys que el 2013. Els ingressos procedents d'impostos i cotitzacions socials van créixer el 0,8%, fins a 60.121 milions, una xifra que s'ha vist negativament afectada per la liquidació al juliol del sistema de finançament autonòmic de l'any 2012, que ha resultat favorable a les comunitats autònomes per un import de 1.426 milions, mentre que la del 2011 va resultar a favor de l'Estat de 1.460 milions. Això no obstant, la liquidació del Fons de Suficiència corresponent al 2012 ha afavorit l'Estat, ja que li ha suposat uns ingressos de 1.560 milions, enfront de la liquidació del 2011, abonada l'any passat, que va ser de 863 milions.
Els ingressos meritats per l'IRPF van ascendir a 21.909 milions i els procedents de l'impost de societats, a 8.127 milions, la qual cosa implica uns augments de l'1,9% i del 2,5%, respectivament.
El juliol és significatiu per a la recaptació de l'any perquè, a més de les declaracions mensuals habituals, les pimes presenten les declaracions del segon trimestre i es compta amb l'ingrés del primer termini de la declaració anual de l'IRPF. 16.783 milions més van correspondre a l'IVA, que va disminuir respecte a l'any anterior el 1,2%, i 6.168 milions més, el 5,3% menys, als altres impostos sobre la producció i les importacions, entre els quals s'inclouen els impostos de sostenibilitat mediambiental i les subhastes de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
Els ingressos per interessos van ser de 3.057 milions, 893 milions més que el 2013, dels quals 462 milions van correspondre a la quantitat més gran d'interessos meritats del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), 313 milions als interessos dels préstecs del Fons per al Finançament de els Pagaments a Proveïdors (FFPP) i 59 milions als interessos de préstecs del FROB. Dins de les despeses, destaca la disminució del 19,5% de la despesa en consums intermedis, fins a 2.239.000, deguda sobretot al descens de 473 milions de la despesa en armament militar. La remuneració d'assalariats es va mantenir constant en el mateix nivell de l'any anterior, amb una despesa de 11.068 milions.
Les transferències corrents a les administracions públiques, que representen el 48,9% de la despesa, van registrar fins a juliol una caiguda del 9,2%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook