En el sorteig d'ahir a l'ajuntament de Manresa es van designar 738 persones, a les quals se'ls notificarà personalment, com a president, vocal primer, vocal segon, o bé suplent a les meses de les eleccions del 10 de novembre.

A ManresaDe les 738 persones escollides per sorteig, finalment a les meses només n'hi quedaran un terç, 246 (un president, un vocal primer i un vocal segon a cada mesa). Per a cadascun dels càrrecs també s'han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s'hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis generals és de 52.589 votants. D'aquests, van entrar al sorteig d'ahir 39.961 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronades a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap motiu justificat documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, disposarà de set dies a partir de la recepció de la notificació per al·legar-ho als jutjats de Manresa o al telèfon 93 693 04 35.