A petició de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), l'Ajuntament de Manresa ha modificat l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut com a plusvàlua.

La modificació introduïda aclareix que no s'ha de pagar l'impost si no hi ha hagut revalorització o la quota que cal satisfer és superior a l'increment patrimonial obtingut.

La petició forma part d'una bateria d'al·legacions presentades per l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya a les ordenances fiscals de l'Ajuntament per al 2020, en el període d'exposició pública.

El govern municipal de Junts per Manresa i Esquerra Republicana les va desestimar majoritàriament, però va acceptar afegir un apartat a l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en el qual es recull que estan exemptes de tributació «les transmissions d'immobles i la constitució i transmissió de qualsevol dret de gaudi limitatiu del domini quan els interessats acreditin que no s'ha produït un increment de valor del terreny, o que la quota a satisfer és superior a l'increment patrimonial realment obtingut».

L'associació de promotors es queixava que l'ordenança no preveia aquest apartat i la resposta de l'Ajuntament va ser que les sentències del Tribunal Constitucional vinculen tots els poders públics i produeixen efectes generals des de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat. Per tant, el fet que l'ordenança no recollís expressament un supòsit no implica que l'Ajuntament n'hagi fet cas omís. «Al contrari, s'han incorporat a la gestió del tribut els diferents canvis de criteri que cada nova sentència en la matèria ha suposat». Malgrat això, l'Ajuntament va acceptar la petició i va afegir a l'ordenança fiscal el paràgraf abans esmentat.

També es modifica el redactat de l'ordenança perquè digui «en la posterior transmissió de terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha inter-romput per causa de la transmissió de les operacions citades».

D'altra banda, es desestima la petició que es va fer de no incrementar el tipus de gravamen en aquest impost perquè es troba pendent de reforma per part del legislador estatal. L'Ajuntament considera que el tipus impositiu que s'ha proposat per a l'any 2020 compleix el requisit de no excedir el 30%.