El confinament de la població a partir del 13 de març passat arran de l'estat d'alarma pel coronavirus ha provocat que la mobilitat s'hagi reduït de forma notable. Això, pel que fa al trànsit, comporta una dada bona: a Manresa, els primers dies de confinament, la contaminació va caure prop del 70%. Regió7 ha fet un estudi de la qualitat de l'aire entre els dies 10 i 24 de març del 2020 i també del 2019 amb l'ajuda del catedràtic de la UPC Josep Maria Casas, i el resultat és que la disminució del trànsit ha permès a la capital del Bages, igual que a moltes altres ciutats, tenir ara un aire més net que abans.

Segons dades obtingudes a l'estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del departament de Territori i Sostenibilitat, ubicada a la plaça Espanya, la reducció dels òxids de nitrogen (NOX) entre el dimarts 10 de març i el dimarts 24 de març va ser del 68%. En concret, es va passar de 42,2 micrograms (µg) per metre cúbic d'aire el dia 10 -tres dies abans del decret d'estat d'alarma- a 13,5 µg/m3 el dia 24, després d'onze dies de confinament. Els òxids de nitrogen més importants pel que fa a la contaminació atmosfèrica són el diòxid de nitrogen (NO2) i el monòxid de nitrogen (NO).

La principal font emissora d'òxids de nitrogen a l'atmosfera són els vehicles (especialment els dièsel), i en menys mesura les instal·lacions de combustió i les calefaccions. Els seus efectes més destacats són el boirum fotoquímic, l'efecte d'hivernacle i la pluja àcida. Pel que fa a l'NO2, la reducció entre els dies abans esmentats va ser del 58%. Es va passar de 27,8 a 11,6 µg/m3. La mitjana diària de micrograms registrats d'NO també va caure dràsticament durant el període analitzat, amb un 61% menys de presència d'aquest contaminant a l'aire de Manresa.

Segons un estudi del departament de Territori i Sostenibilitat sobre la qualitat de l'aire els primers dies de l'estat d'alarma, en estacions de trànsit intens, com la de l'Eixample de Barcelona, la reducció màxima d'NO2 es va registrar el dimarts 24 de març, amb un 81% respecte a la mitjana d'una setmana tipus del mes de març del període 2015-2019.

Si fem un cop d'ull ràpid als gràfics que acompanyen aquesta notícia, veiem que la qualitat de l'aire el mateix període de març del 2019 a Manresa era bastant pitjor. La mitjana registrada d'NOX el 10 de març d'aquell any va ser de 108,8 µg/m3, mentre que el dia 24 va ser de 54 µg/m3.

Efectes sobre la salut

Els òxids de nitrogen són gasos tòxics que causen una important inflamació de les vies respiratòries. L'estació de Manresa també mesura la quantitat de partícules contaminants amb un diàmetre inferior a 10 micres (PM10), presents en els gasos produïts pels motors dièsel i per determinats processos industrials. Segons Casas, en el gruix d'un cabell humà hi caben unes cinc partícules PM10. Els efectes per a la salut són un augment d'afeccions respiratòries i cardiovasculars, com ara l'agreujament de l'asma, i un increment de la mortalitat per malalties cardiovasculars i respiratòries i per càncer de pulmó. Entre el 10 i el 24 de març d'enguany, la quantitat mesurada d'aquestes partícules s'ha reduït el 31,2%.

En canvi, hi ha dos contaminants que s'han incrementat els dies analitzats. És el cas del diòxid de sofre (SO2), gas que prové de les calefaccions domèstiques, les centrals de generació d'electricitat, les foneries i els vehicles -que la gent passi més hores a casa podria ser un dels motius de la variació-; i l'ozó (O3), que es veu afectat per la radiació solar i augmenta quan arriba la primavera.