Tots els grups d'oposició van aprofitar la presentació d'informes realitzats per la Intervenció de l'Ajuntament de Manresa per advertir que hi ha marge de millora en els processos burocràtics.

El portaveu del grup del PSC, Felip González, va explicar que els informes de la interventora cada vegada són més positius, perquè l'Ajuntament fa cada vegada més cas de les seves apreciacions. Però «vam viure amb preocupació el silenci de tots els grups municipals i, especialment, el silenci del govern municipal, quan el PSC vam preguntar què havia passat amb l'anàlisi que va fer Intervenció dels Plans d'Ocupació».

Aquí Intervenció posava de manifest «una limitació a l'abast per part d'aquesta Intervenció, en no haver pogut constatar l'aplicació de les normes necessàries per a poder complir amb els objectius de control». González va demanar «per què no es va atendre la petició de documentació presentada per la interventora?»

Jordi Trapé, de Fem Manresa, va afirmar que els informes d'intervenció «per transparència democràtica s'haurien d'explicar al ple i no en comissió informativa».

Va posar com exemple que «l'informe de control financer permanent de nòmina i retribucions de càrrecs electes posa de manifest que el percentatge d'expedients amb deficiències està a l'entorn del 10%». I, també, que «l'informe de control financer permanent de contractació de personal indica que una incidència recurrent que passava a l'hora de contractar personal era la falta de constatació d'uns criteris clars de correcció a les proves objectivables, el que genera que hi hagi un marge bastant gran per a la interpretació a les respostes per part de qui avalua». Des del punt de vista de Fem, els informes llancen el missatge que cal fiscalitzar millor processos burocràtics interns i les concessions municipals.

Andrés Rojo, de Cs, va alertar que es posava de manifest que «en els contractes menors hi havia expedients amb deficiències». Va demanar si s'havien posat en marxa procediments per a reduir les deficiències.

L'alcalde Valentí Junyent, com a regidor Hisenda, va respondre que «s'han fet els advertiments per a la millora en aquests procediments que l'informe diu que no són correctes del tot i esperem que en el proper informe estigui la situació millorant».