L’Ajuntament de Castellbell té sobre la taula un projecte executiu d’urbanització dels sectors Mas Enric i Can Prat, redactat per la Diputació de Barcelona, que té per objecte concretar i valorar quines actuacions cal fer en aquestes dues urbanitzacions, incloent les obres de pavimentació de tots els carrers, les de rehabilitació de la xarxa d’aigua potable, l’execució de la xarxa de clavegueram,

la d’enllumenat públic, l’adaptació de la xarxa de drenatge actual i els treballs d’instal·lació de la corresponent senyalització viària. Un document que, segons destaca el consistori, ha de permetre dotar d’uns serveis adequats aquests àmbits, que en les últimes setmanes han estat objecte d’un estira i arronsa per la gestió de l’aigua, a causa de les restriccions que s’hi han hagut d’aplicar com a conseqüència de l’actual episodi de sequera.

El govern castellvilarenc exposa que, d’acord amb aquest projecte d’urbanització, «l’Ajuntament concorrerà a les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGeneration», i que, paral·lelament, «s’està treballant en la inscripció en el Registre de la Propietat del projecte de reparcel·lació, en el seu moment aprovat definitivament».

El consistori ha fet públic que disposa d’aquest projecte executiu i que és un pas endavant per posar al dia la urbanització, després que, diu, «en les darreres setmanes han entrat peticions de forma escrita i a través de xarxes perquè l’Ajuntament adopti mesures per solucionar els problemes de subministrament d’aigua potable» a aquest sector.

Exposa, però, que Mas Enric-Can Prat, és una urbanització «amb dèficits urbanístics, no solament pel que fa a l’abastament d’aigua potable», i que en aquests casos «cal partir de dues premisses». D’una banda, segons concreta l’Ajuntament en un comunica, que «estem davant d’unes situacions reals, concretes i actuals. Per tant, les actuacions que s’endeguin han d’anar adreçades a cercar solucions que impliquin totes les parts afectades: propietaris, administracions i promotors». De l’altra, que es tracta d’una realitat que «no pot ser extingida ni obviada, però s’ha de reduir i circumscriure, i ha de ser considerada amb la deguda cautela, ja que el tractament especial que necessita produeix distorsions i desequilibris respecte de la resta de sectors dels municipis».

La polèmica de l'aigua

Pel que fa a la polèmica específica pel problemes actuals de subministrament d’aigua potable als veïns de la urbanització Mas Enric-Can Prat, el consistori reitera que aquest el realitza una empresa privada, «en virtut d’un negoci jurídic privat entre aquells i aquesta, sense que existeixi vincle contractual entre aquesta empresa prestatària i l’Ajuntament». I concreta que és «un tipus de negoci jurídic, i de forma de subministrament del servei, admès tradicionalment per la jurisprudència, que s’enquadra dins de la llibertat d’empresa, si bé mediatitzat per la intervenció administrativa. Es tracta d’una activitat qualificada com a servei públic impropi, en quant activitat privada sotmesa a un règim jurídic administratiu que exigeix determinades autoritzacions i obligacions a que s’han de sotmetre les empreses prestatàries».

Tanmateix, l’Ajuntament insisteix que ha fet passos, com ara que «ha cedit i cedeix, de forma gratuïta i il·limitada, en funció de la disponibilitat d’aquest recurs natural, l’aigua necessària per omplir, a requeriment, el dipòsit d’aigua de Can Prat (amb una capacitat de 300 m3), únic dipòsit de que disposa actualment la urbanització de Mas Enric-Can Prat, per garantir el subministrament diari», i que atorgarà ajuts econòmics «per fer front a les despeses que generi el transport de l’aigua, mitjançant camions cisterna, al dipòsit de Can Prat». En el mateix comunicat també assegura que analitzarà la viabilitat, «previ el compliment dels tràmits legalment establerts i previ l’estudi i anàlisi de l’estat actual de la xarxa», de prestar el servei de subministrament d’aigua potable a la urbanització.

A més, exposa que ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua que la urbanització Mas Enric-Can Prat sigui inclosa dins del Pla Especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera per tal que es puguin aplicar mesures per tal d’evitar consums desorbitats i poder planificar una millor explotació de l’aigua. Alhora, l’Ajuntament ha sol·licitat a l’ACA «la possible existència de base jurídica, tenint en compte que el servei es presta per una empresa privada sense cap relació jurídica amb l’Ajuntament, per tal que l’Ajuntament pugui sancionar els consums desmesurats d’aigua», i fa una crida perquè aquests siguin raonables.

Protecció davant d'incendis

Dins d’aquest procés de posada al dia, l’Ajuntament de Castellbell assegura que en relació a la gestió de prevenció d’incendis, «en aquests moments, Mas Enric i Can Prat disposa de totes les franges de protecció executades, tal i com exigeix la normativa i disposa de la documentació i projectes relatius a les emergències». Però també que, arran del recent incendi forestal del Pont de Vilomara, s’ha vist necessari revisar els actuals criteris que afecten a la gestió forestal i de protecció a les urbanitzacions. «Per això», hi afegeix, «aquest Ajuntament s’ha adherit a les reclamacions de les alcaldies de la comarca, quant a la inexistència de recursos per fer front a la prevenció necessària davant els incendis i formarà part de les Comissions de treball per promoure canvis legislatius i executius en la gestió forestal».

Per altra banda, de forma anual i amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona es fan neteges de parcel·les i s’inicien els procediments de reclamació als propietaris perquè mantinguin els seus terrenys en les condicions que exigeix el Codi Civil i la llei d’Urbanisme. Finalment, continuarem treballant per acomplir tots aquests objectius i agrairíem poder fer-ho conjuntament amb tot el veïnatge de Mas Enric i Can Prat.