Regió7

Regió7

La legalització urbanística de la presó de Lledoners encara està en tràmit 15 anys després

La Generalitat està acabant de tancar l’aprovació definitiva d’un nou pla especial que ha de donar el marc legal al centre penitenciari

Inauguració de la presó, l'octubre del 2008, amb el president José Montilla i la consellera Montserrat Tura ARXIU/SALVADOR REDO

Gairebé 15 anys després de la seva inauguració i posada en funcionament, la Generalitat encara té en tramitació la legalització urbanística de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Un pas que va quedar trastocat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 3 d’abril del 2009 (mig anys després de la posada en servei del centre) que, atenent a un recurs interposat per l’Associació Respectem el Pla de Bages, anul·lava un pla especial del sector que la Generalitat havia aprovat el 2005, en l’inici del projecte de la presó.

Ara, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central està acabant de tancar l’aprovació definitiva d’un nou Pla Especial Urbanístic del Centre Penitenciari Lledoners, que ha de resoldre les llacunes que van quedar obertes. El document ja ha superat l’aprovació inicial i el període d’exposició pública i al·legacions (no en va rebre cap), i ara només falta que el departament de Justícia aporti la proposta definitiva i que l’aprovi de nou la mateixa comissió (la propera està prevista per a la setmana que ve).

Segons es detalla en la memòria, aquest pla especial, que inclou l’equipament i els seus accessos, «es redacta per iniciativa del Departament de Justícia» de la Generalitat i té «per objecte dotar el centre penitenciari Lledoners de la cobertura legal necessària a nivell urbanístic» per al seu desenvolupament. També s’hi concreta que el pla «estudia les bases per a la implantació de l’equipament penitenciari; examina els efectes que ha de produir en el territori i defineix les condicions d’ordenació i d’edificació que s’adopten pel que fa a l’ús de sòl inclòs dins l’àmbit d’ordenació». A més, també conté «les determinacions exigides» en el planejament general de Sant Joan de Vilatorrada i, concretament, en el que s’estableix en la «modificació puntual del POUM» que es va fer en relació amb aquest sector el juny del 2009, «que té la finalitat d’adequar el marc urbanístic per a l’establiment d’un centre penitenciari al Camp de Lledoners».

El nou pla especial es redacta per iniciativa del Departament de Justícia i té «per objecte dotar el centre penitenciari Lledoners de la cobertura legal necessària a nivell urbanístic»

decoration

La seqüència dels fets que motiven que aquesta tramitació segueixi viva una dècada i mitja després i, per tant, amb la presó pendent de resoldre la legalitat urbanística es remunta a errors comesos fa 18 anys. En concret, tal i com es detalla en el mateix document en l’apartat d’antecedents, el 25 de febrer del 2005 la Generalitat va fer l’aprovació definitiva del Pla Especial per a la creació d’un equipament penitenciari al Camp de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Aquest document preveia la implantació del centre penitenciari «en uns terrenys que el pla general urbanístic del municipi classificava com a sòl no urbanitzable, sense cap especificació referent a la seva qualificació». El juliol de 2007 es va aprovar definitivament el Pla Especial que feia referència a la infraestructura viària per accedir a la presó i al sector urbanitzable delimitat de Mas Mollet.

L’abril del 2009, però, la secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència davant el recurs contenciós interposat per l’Associació Respectem el Pla de Bages contra la resolució que el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques havia dictat el febrer del 2005, de manera que declarava «nul·la de ple dret» l’aprovació del Pla Especial, «atès que proposava la implantació del centre penitenciari en sòl no urbanitzable». Parlem, per tant, d’una sentència que deixava en la il·legalitat urbanística un equipament que s’havia posat en funcionament feia prop de mig any, a final del 2008.

Per reconduir aquesta situació de buit legal, la Generalitat va aprovar tot just dos mesos després de la sentència una modificació puntual del POUM a l’àmbit del centre penitenciari i els seus accessos. Aquesta modificació classificava el sòl ocupat per la presó i els seus accessos com a sòl no urbanitzable, però qualificant diferents àmbits de manera específica com a Equipament Penitenciari, camí, o camí rural, amb una superfície global de 163.986 m2.

El desembre del 2012 el Tribunal Suprem va desestimar un recurs de cassació que havia interposat la Generalitat contra aquella sentència d’anul·lació del Pla Especial, ratificant així el pronunciament del TSJC.

Tot i que el juny del 2009 es va fer aquella modificació puntual del Pla Urbanístic de Sant Joan en el sector de la presó, calia encara apuntalar-lo amb un pla especial per detallar-lo i desenvolupar-lo, que és el que a dia d’avui encara s’està tramitant i que abasta exactament aquell àmbit. Així, en el document que s’ha tramitat i que s’ha d’acabar d’aprovar s’especifica que «el present PEUD es redacta i tramita amb la intenció de donar el marc legal urbanístic necessari a les diferents actuacions executades per la posada en funcionament del Centre Penitenciari Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada».  

Compartir l'article

stats