La Generalitat ha declarat l'emergència climàtica a Catalu-nya i s'ha unit a les accions formals d'altres institucions. L'objectiu és adoptar mesures per assolir els objectius establerts a la Llei del canvi climàtic aprovada l'any 2017 i de transició energètica.

El Govern es compromet a «adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per eliminar els obstacles que puguin posar en perill l'assoliment dels objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic i de transició energètica». Assumeix el repte «d'incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la necessària transició cap a un model energètic 100% renovable» i «prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i major contribució a l'adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic», així com «adoptar mesures per aturar la preocupant pèrdua de biodiversitat i promoure la recuperació d'ecosistemes» i «identificar i acompanyar els sectors de l'economia que han de fer una transició per adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, o per transformar-se en activitats de baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle».

L'acord també compromet el Govern català a «adoptar les mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat d'aquells sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic» i a «assumir un model de mobilitat urbana basat, d'una banda, en el transport públic, el vehicle compartit i els modes de micromobilitat i, de l'altra, en vehicles d'emissió zero».

En aquest sentit, l'executiu elaborarà «una estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energia renovable, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, necessàries per desenvolupar la transició energètica a Catalunya i complir amb els objectius de la Llei del canvi climàtic en matèria d'energia», i s'instarà el Parlament a «celebrar cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic i la seva afectació a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació que el Govern adopti, en especial les associades a la transició energètica».