La Generalitat de Catalunya, el Consell General d'Aran, el Govern d'Andorra i el Govern de França milloraran la col·laboració per a la gestió coordinada en matèria de fauna salvatge i espècies cinegètiques en l'espai transfronterer pirinenc, amb l'objectiu d'augmentar l'eficàcia dels serveis i actuacions comuns. És la primera vegada que es du a terme una gestió coordinada de totes les administracions competents en fauna salvatge i activitats cinegètiques al massís del Pirineu.

Amb aquest memoràndum, es configura una eina per a la millora de la cooperació entre les quatre administracions en diversos àmbits de treball que engloben quatre àrees: la planificació, el seguiment i la gestió de la fauna salvatge i de les espècies cinegètiques; les actuacions tècniques de suport a la gestió de la fauna salvatge i de les espècies cinegètiques; la vigilància, la inspecció i el control de la fauna salvatge i espècies cinegètiques i dels seus hàbitats; i la formació del personal implicat en aquestes tasques.

En els darrers anys, les quatre institucions han treballat conjuntament en matèria de medi ambient, impulsant diverses accions coordinades. En concret, una col·laboració activa entre l'Oficina Nacional de Caça i Fauna Salvatge de la República de França i el Cos d'Agents Rurals del DARP per a la realització de serveis fronterers en temes de medi ambient, caça i fauna salvatge.

Amb el nou acord es pretén millorar el treball i sobretot la coordinació en aquest àmbit. Les actuacions que les quatre administracions implicades desenvoluparan dins aquest nou marc van encaminades a millorar l'intercanvi d'informació, elaboració d'estratègies i intervencions en comú, l'intercanvi de materials i pràctiques per millorar l'efectivitat i l'eficàcia dels serveis i la millora de la capacitació del personal implicat mitjançant la realització conjunta i coordinada de formació pròpia dels seus àmbits de competència.

L' acord té una vigència de quatre anys i, per tal de fer el seguiment i control de l'execució d'aquest memoràndum d'entesa, s'ha constituït una comissió de seguiment formada per dos representants de cada part, que es reunirà com a mínim anualment. El grup s'encarregarà de definir les actuacions a realitzar en el marc d'aquest acord, del control i el seguiment, i del calendari de treball, entre d'altres.