Fa ja dos anys de la publicació del RD 513/2017, que aprovava el nou Reglament de Protecció Contra Incendis (RIPCI). Aquest és un xic peculiar perquè a Catalunya les competències en matèria de Seguretat Industrial corresponen al Departament d’Empresa i Coneixement, mentre que les de seguretat contra incendis estan traspassades al Departament d’Interior, i per aquest motiu hem hagut d’esperar un temps prudencial perquè la seva aplicació a Catalunya hagi quedat definitivament definida i clara.

Ara podem indicar que caldrà inscriure al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) tota nova instal·lació executada a partir de l’entrada en vigor del Reglament, i queden excloses d’aquesta inscripció les instal·lacions que només estiguin dotades de sistemes d’extintors d’incendis i/o mantes ignífugues, i les instal·lacions contra incendis que formin part d’una altra instal·lació de seguretat industrial on es defineixen instal·lacions contra incendis tipus per a aquestes (instal·lacions de gas, emmagatzematge de productes petrolífers...).

Pel que fa a les instal·lacions existents abans de l’entrada en vigor d’aquest nou RIPCI, s’han d’inscriure al registre (RITSIC) només aquelles que estiguin sotmeses a inspecció periòdica (segons l’article 22 del RD513/2017) en el moment de fer la primera inspecció (vegeu-ne els terminis a la disposició transitòria quarta del RD 513/2017) i quan la inspecció sigui favorable i sense incompliments.

Quant a aquest darrer aspecte, la Direcció General d’Energia Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) ja ha publicat la instrucció número 1/2019 en relació amb el procediment que han de seguir els organismes de control (OC) en la seva primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents. Aquesta instrucció inclou un annex amb l’estructura que ha de tenir la memòria tècnica simplificada (MTS), que ha d’estar signada per un tècnic competent, i caldrà justificar el compliment del RIPCI que li era d’aplicació quan va ser executada, compte, que diem del RIPCI, no d’altres reglaments com el RSCIEI, la NBE...

Avui ja existeix una Guia Tècnica d’aplicació d’aquest nou RIPCI, de febrer de 2018, la rev. 2. En aquesta guia hi trobarem punts aclaridors, com que no caldrà un compliment amb caràcter retroactiu del que ja tinguem instal·lat i en vigor sota l’empara de l’antic RD 1942/1993.

Respecte a la vida útil de les instal·lacions, segons l’administració, el criteri per a les noves instal·lacions és el que ens marquin els fabricants dels equips instal·lats, i per a les instal·lacions existents, com que aquest està vinculat al disseny del producte i no al manteniment, no tenim data de vida útil, però quan el mantenidor o l’OC detectin un component que ha perdut les garanties de funcionament fiable, ho hauran de fer constar en les seves respectives actes de manteniment/revisió o inspecció. Malgrat això, la recomanació dels experts del sector és intentar iniciar el comptatge de la vida útil de forma igual per a instal·lacions noves que per a instal·lacions existents, és a dir, a partir de l’entrada en vigor del RIPCI, el desembre del 2017.

Finalment, també és interessant comentar que tant instal·ladors com mantenidors tindran uns nous requisits per complir, inexistents abans de l’arribada d’aquest nou RIPCI. És indispensable que disposin d’un certificat de gestió d’un sistema de qualitat implantat.

Per qualsevol aclariment més que necessiteu, com sempre, us podeu adreçar a qualsevol dels col·legis que formem part de la Intercol·legial o a qualsevol dels nostres professionals col·legiats.