PODER CENTRAL

Base 1a. Ses atribucions. Vindran a càr-rec del Poder Central:

a) Les relacions internacionals.

b) L´exèrcit de mar i terra, les obres de defensa i l´ensenyança militar.

c) Les relacions econòmiques d´Espanya ab los demés països, i, en conseqüència, la fixació dels aranzels i lo ram d´Aduanes.

d) La construcció i conservació de carreteres, ferrocarrils, canals i ports que sien d´interès general. En les d´interès interregional podran posar-se d´acord lliurement les regions interessades, intervenint lo Poder central, sols en cas de desavinença. Les vies de comunicació d´interès regional, seran d´exclusiva competència de les regions. Igual criteri se seguirà en los serveis de correus i telègrafos.

e) La resolució de totes les qüestions i conflictes interregionals.

f) La formació del pressupost anyal de gastos que, en lo que no arribin les rendes d´Aduanes, deurà distribuir-se entre les regions a proporció de sa riquesa.

Sa organització. Lo Poder central s´organissarà baix lo concepte de la separació de les funcions llegislativa, executiva i judicial. Lo Poder llegislatiu central radicarà en lo Rei o Cap de l´Estat i en una Assemblea composta de representants de les regions, elegits en forma que cada un estimi convenient; lo número de representants serà proporcional al d´habitants i a la tributació, tenint-ne tres la regió a la que n´hi corresponguin menos.

Lo Poder executiu central s´organissarà per medi de Secretaries o Ministeris, que podran ser: de relacions exteriors, de Guerra, de Marina, d´Hisenda i de l´Interior.

Constituirà lo Poder suprem judicial, un Alt Tribunal format per magistrats de les regions, un per cada una d´elles, elegits per les mateixes; cuidarà de resoldre los conflictes interregionals i de ls regions ab lo Poder central, i d´exigir la responsabilitat als funcionaris del Poder executiu. Aquest Tribunal no es considerarà superior jeràrquic dels Tribunals regionals que funcionaran ab completa independència.

Disposicions transitòries. Atenent a que les relacions que segons los preceptes constitucionals vigents, uneixen l´Estat ab la Iglesia, han sigut sancionades per la Potestat d´aquesta, es mantindran aquelles, mentres abdues Potestats, de comú acord, no les modifiquin.

Lo poder central procurarà ab lo Sant Pare de manera de subvenir la dotació del Cult i Clero, i de proveir les dignitats i prebendes eclesiàstiques, en harmonia ab l´organisació regional: i tant si es sosté el Real Patronat, com si es restableix la disciplina general de la Iglésia, deurà procurar-se que, respecte de Catalunya, se previngui en lo Concordat que hagin de ser catalans els que exerceixin jurisdicció eclesiàstica pròpia o delegada, com també els obtentors de dignitats i prebdendes.

Lo Deute Públic avui aexistent vindrà a càrrec del Poder central; mes aquest no podrà crear-ne de nou, i quedarà de compte de les diverses regions lo que en l´esdevenidor contreguin per a son sosteniment i el de les cargues del Poder central.

PODER REGIONAL

Base 2a. En la part dogmàtica de la Con stitució Regional Catalana es mantindrà lo temperament expansiu de la nostra llegislació antiga, reformant per a posar-les d´acord ab les noves necessitats, les sàvies disposicions que conté respecte dels drets i llibertats dels catalans.

Base 3a. La llengua catalana serà l´única que, ab caràcter oficial, podrà usar-se a Catalunya i en les relacions d´aquesta regió ab lo Poder central.

Base 4a. Sols los catalans, ja ho sien de naixença, ja per virtut de naturalisació, podran desempenyar a Catalunya càrrecs públics, fins tractant-se dels governatius i administratius que depenguin del Poder central. També deuran esser exercits per catalans los càrrecs militars que comportin jurisdicció.

Base 5a. La divisió territorial sobre la que es desenrotlla la gradació jeràrquica dels Poders governatius, administratius i judicials, tindrà per fonament la comarca natural i el municipi.

Base 6a. Catalunya serà l´única soberana de son govern interior. Per lo tant, dictarà lliurement ses lleis orgàniques; cuidarà de sa llegislació civil, penal, mercantil, administrativa i processal; de l´establiment i percepció d´impostos; de l´encunyació de la moneda, i tindrà totes les demés atribucions inherents a la soberania que no corresponguin al Poder central, segons la Base 1ª.

Base 7a. Lo Poder llegislatiu Regional radicarà en les Corts Catalanes, que deuran reunir-se tots los anys en època determinada, i en lloc diferent.Les Corts es formaran per sufragi de tots los caps de casa agrupats en classes fundades en lo treball manual, en la capacitat o en les carreres professionals i en la propietat, indústria i comerç, mitjançant la corresponent organisació gremial en lo que possible sia.

Base 8a. Lo Poder judicial s´organisarà restablint l´antiga Audiència de Catalunya. Son president i vis-presidents, nombrats per les Corts, constituiran la suprema autoritat judicial de la Regió, i s´establiran los Tribunals inferiors que sien necessaris, devent ser fallats en un periodo de temps determinat i en última instància, dintre de Catalunya, tots los plets i causes.

S´organisaran jurisdiccions especials com la industrial i la de comerç.

Los funcionaris de l´ordre judicial seran responsables.

Base 9a. Exerciran lo Poder executiu cinc o set alts funcionaris nombrats per les Corts, los qui estaran al davant dels diversos rams de l´administració regional.

Base 10a. Se regoneixerà a la comarca natural, la major latitud possible d´atribucions administratives per al govern de sos interessos i satisfacció de ses necessitats. En cada comarca s´organisarà un Consell nombrat per los municipis de la mateixa, quin exercirà les citades atribucions.

Base 11a. Se concediran al municipi totes les atribucions que necessita per al cuidado de sos interessos propis i exclusius. Per a l´elecció dels càrrecs municipals, se seguirà el mateix sistema de representació per classes adoptat per a la formació de les Corts.

Base 12a. Catalunya contribuirà a la formació de l´exèrcit permanent de mar i terra per medi de voluntaris o bé d´una compensació en diners, prèviament convinguda, com abans de 1845. Lo cos d´eèrcit que a Catalunya correspongui, serà fixo, i a ells deuran pertànyer los voluntaris ab què hi contribueixi.

S´establirà ab organisació regional la reserva, a la que quedaran subjecte tots los minyons d´una edat determinada.

Base 13a. La conservació de l´ordre públic i seguretat interiors de Catalunya estaran confiades al Sometent, i per al servei actiu permanent es crearà un cos semblant al de Mossos de l´Esquadra o de la Guàrdia Civil. Dependran en absolut, totes aquestes forces, del Poder regional.

Base 14a. En l´encunyació de la moneda, Catalunya haurà de subjectar-se als tipus unitaris en què convinguen les regions i los tractats internacionals d´Unió monetària, essent lo curs de la moneda catalana, com lo de les demés regionals, obligatori en tota Espanya.

Base 15a. L´Ensenyança pública, en sos diferents rams i graus, deurà organisar-se d´una maneraadequada a les necessitats i caràcter de la civilisació de Catalunya.

L´ensenyança primària la sostindrà el municipi, i en son defecte, la comarca; en cada comarca segons sia son caràcter agrícola, industrial, comercial, etc., s´establiran escoles pràctiques d´agricultura, d´arts i oficis, de comerç, etc. Deurà informar los plans d´ensenyança, el principi de dividir i especialisar les carreres, evitant les ensenyances enciclopèdiques.

Base 16a. La Constitució Catalana i los drets dels catalans, estaran baix la salvaguarda del Poder executiu català, i qualsevol ciutadà podrà deduir demanda davant dels tribunals contra els funcionaris que la infringeixin.

Base 17a. Disposicions transitòries. Continuaran aplicant-se el Codi penal i el Codi de comerç, però en l´esdevenidor serà de competència exclusiva de Catalunya reformar-los.

Es reformarà la llegislació civil de Catalunya, prenent per base son estat anterior al Decret de Nova Planta i les noves necessitats de la civilisació catalana.

Se procurarà immediatament acomodar les lleis processals a la nova organisació judicial establerta, i mentrestant s´aplicaran les lleis processals a la nova organisació judicial establerta, i mentrestant s´aplicaran les lleis d´Enjudiciament civil i criminal.

Manresa, 27 de març de 1892. Per acord de l´Assemblea, lo President, Lluís Domènech i Montaner. Los secretaris, Enric Prat de la Riba i Josep Soler i Palet.